Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nierychomości przeznaczonych do dzierżawy - Baborów, Boguchwałów

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 r.oraz z 200r. poz.1846) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców następujące nieruchomości:

1. Działka nr 1338/6 położona w Baborowie przy ul. Wiejskiej o powierzchni 1038 m2 zapisana w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2 stanowiąca grunt  oddany pod ogródek przydomowy.
Według ewidencji gruntów działka stanowi grunty rolne (R).
Czynsz dzierżawny dla w/w części działki  wynosi  - 468,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.
Działka nr 1338/6 oznaczona jest częściowo symbolem 2-MNUII i częściowo 3-UP, UKI.
-2-MNUII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa, o której mowa obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, rekreacji, biura, gabinety. Ponadto ustala się możliwość rozbudowy istniejących obiektów związanych z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych.
-3-UP,UKI, stanowi tereny usług publicznych i komercyjnych.

2.Działka nr 1338/7 położona w Baborowie przy ul. Wiejskiej o powierzchni 1113 m2 zapisana w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2 stanowiąca grunt  oddany pod ogródek przydomowy.
Według ewidencji gruntów działka stanowi grunty rolne (R).
Czynsz dzierżawny dla w/w części działki  wynosi  - 501,00 zł brutto rocznie, płatny do30 września danego roku.
Działka nr 1338/7 oznaczona jest częściowo symbolem 2-MNUII i częściowo 3-UP, UKI.
-2-MNUII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa, o której mowa obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, rekreacji, biura, gabinety. Ponadto ustala się możliwość rozbudowy istniejących obiektów związanych z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych.
-3-UP,UKI, stanowi tereny usług publicznych i komercyjnych.

3.Działka nr 1743/3 położona w Baborowie przy ul. Głubczyckiej o powierzchni 89 m2 zapisana w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2 stanowiąca grunt  oddany pod ogródek przydomowy.
Według ewidencji gruntów działka stanowi grunty rolne (R).
Czynsz dzierżawny dla w/w części działki  wynosi  - 41,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.
Obszar obejmujący działkę nr 1743/3, oznaczony symbolem 3-MWII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:Dopuszcza się:
a)usług, handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
b)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c)ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place dla ruchu pojazdów,
d)zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,
e)obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,
f)garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2,
g)budynki gospodarcze,
h)rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych.
    1.  Na terenie, o którym mowa obowiązuje zakaz:
       a) realizacji garaży jako obiektów tymczasowych,
       b) realizacja obiektów handlu hurtowego.
    2.  Dla nowych garaży zbiorowych obowiązuje nakaz utrzymania jednolitej formy,     
 geometrii dachu, a ponadto nakaz ujednolicenia materiałów wykończeniowych   
 elewacji.
4. Część działki o pow. 20 m2 z działki nr 1536/1 położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej z przeznaczeniem pod garaż, wg ewidencji gruntów stanowiąca dr– droga   zapisana w KW Nr OP1G/00021222/2
Czynsz dzierżawny dla w/w części działki  wynosi  - 20,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia danego miesiąca.

Obszar obejmujący działkę oznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy  obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów symbolem 4-MWII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
Dopuszcza się na terenie , o którym mowa:
a) usługi handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych za wyjątkiem terenów o symbolach 28-MWII
b) sieci i urządzenia  infrastruktury technicznej ,
c) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place o ruchu pojazdów
d) zieleń urządzoną, obiekty  małej architektury ,
e) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,
f) garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2,
g) budynki gospodarcze,
h) rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych.

5. Działka nr 253 położona w Boguchwałowie o powierzchni 0,5000 m2 zapisana w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021640/8 stanowiąca grunt  oddany w dzierżawę na cele rolnicze.
Według ewidencji gruntów działka stanowi grunty rolne (R).
Czynsz dzierżawny dla w/w części działki  wynosi  - 300,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.
Działka nr 253  oznaczona symbolem 1BO-PUI, stanowi tereny zabudowy produkcyjno- usługowej. Przeznaczenie podstawowe:
Zabudowa produkcyjna, usługowa, bazy, składy, magazyny, usługi logistyczne, biogazownie
Dopuszczenie: obiekty zaplecza socjalnego, budynki pomocnicze dla obsługi funkcji określonej powyżej, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym indywidualne oczyszczalnie ścieków,drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu, garaże,zieleń urządzoną.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu oraz podatku VAT. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 25 listopada 2022r.w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na stronie internetowej Gminy Baborów.