Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1756/2 w Baborowie przy ul. Widokowej (pod zabudowę)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:
- nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1756/2 o pow. 0,1175 ha, obręb Baborów, ul. Widokowa, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. Wg ewidencji gruntów działka nr 1756/2 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1756/2 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 13-MNUII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Przeznaczenie podstawowe dla terenu – 13-MNUII: tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa, o której mowa powyżej obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, rekreacji, biura, gabinety. Dopuszcza się: usługi gastronomii, obiekty związane z obsługą działalności rolniczej oraz obsługą sprzętu rolniczego, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, budynki gospodarcze, garaże, obiekty małej architektury.

Działka posiada dostęp do drogi – ul. Widokowej.
Uzbrojenie techniczne działki: sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Sprzedaż w drodze przetargu.

Cena nieruchomości 93.830,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Termin zagospodarowania nieruchomości wraz z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z jej nabycia:
    1) Nabywca nieruchomości zobowiąże się do jej zabudowy w ramach ustaleń wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Baborów w terminie do 6 (sześciu) lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi w terminie do 3 (trzech) lat od daty podpisanie tejże umowy.
    2) W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości, określone w pkt 1 terminy nie ulegają wydłużeniu.
    3) Za rozpoczęcie zabudowy, o której mowa w pkt 1 uważa się wybudowanie fundamentów, a zakończenie, dostarczenie Gminie Baborów zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.
    4) W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1 powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, zwłaszcza przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, wichury, pożar, długotrwałe powyżej 10 dni mrozy poniżej 10° C, epidemie, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakiekolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, terminy określone w pkt 1 uważa się za zachowane w przypadku ich przesunięcia o okres wystąpienia przeszkód i ich następstw.
    5) Przesuniecie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych z pkt 4 skutkować będzie ustaleniem dodatkowego terminu zabudowy, pod warunkiem zawiadomienia Gminy Baborów w formie pisemnej w terminie 30 dni od ustania przeszkód.
    6) Niedotrzymanie terminów zabudowy, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych wnoszących 10% ceny sprzedaży nieruchomości. obowiązek ponoszenia kar powstaje po upływie terminów zabudowy wskazanych w umowie. Kary płatne będą z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia umowy sprzedaży. Za każdy następny rok zwłoki kara umowna ulegnie zwiększeniu o dalsze 10% ceny sprzedaży nieruchomości, przy czym kary za nieterminowe rozpoczęcie i zakończenie budowy nie kumulują się.
    7) Zobowiązania wynikające z pkt 1-6 zawarte zostaną w oświadczeniu złożonym przez nabywcę do protokołu z przeprowadzonego przetargu oraz w notarialnej umowie sprzedaży.

Z dniem 7 września 2022 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 17 sierpnia 2022 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

Burmistrz Gminy Baborów
Tomasz Krupa