Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY BABORÓW
z dnia 27 marca 2023 roku


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2022 r., poz.1029, z pózn. zm.),


BURMISTRZ GMINY BABORÓW, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 

 1. Rada Miejska w Baborowie, na sesji w dniu 9 lutego 2023 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów – uchwała Nr XXXVIII/370/23 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 9 lutego 2023 r. (opublikowana w Dz.Urz.Woj.Opol. z 2023, poz.677, z dnia 14.02.2023 r.);
 2. do uchwalonego dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów, zostały załączone, przez Burmistrza Gminy Baborów, w wersji cyfrowej:
  a) pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku z udziałem społeczeństwa, (sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz.1029, z pózn. zm.),
  b) pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu, (sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z treścią uchwalonego przez Radę Miejską w Baborowie, dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w punkcie 2 niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przy ul. Ratuszowej 2a, 48 – 120 Baborów.
Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Gminy Baborów danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Gminy Baborów.

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
Tomasz Krupa

 


UCHWAŁA NR XXXVIII/370/23 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów

PDFURM-370-23 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów.pdf (24,48MB)
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/370/23 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2023 roku, poz. 677)

 


ZARZĄDZENIE NR OW-368/22 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag, wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów

PDFZB-368-22 - rozpatrzenie uwag wniesionych do MPZP miasta Baborów.pdf (603,58KB)
 


OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA GMINY BABORÓW

Z DNIA 6 października 2022 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 17 pkt 9 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.) oraz zgodnie z  Uchwałą Nr XVI/186/20 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 5 listopada 2020 r., zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów, wraz z uzasadnieniem i  prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 17 października 2022 r. do 16 listopada 2022 r.,

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a, 48 – 120 Baborów, w Referacie Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej, w godzinach pracy urzędu, po uprzednim zgłoszeniu w Punkcie obsługi usytuowanym na parterze U.M.

Projekt  planu wraz z uzasadnieniem i  prognozą oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Baborowie (pliki poniżej)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi, w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, w sali konferencyjnej, o godz. 15:00.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Baborów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 roku, jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: um@baborow.pl

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy. 

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Baborów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Gminy Baborów, dodatkowo Rada Miejska w Baborowie.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Gminy Baborów danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Gminy Baborów.

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

Tomasz Krupa

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów

PDFProjekt tekstu planu.pdf (272,47KB)
PDFUzasadnienie do projektu uchwały.pdf (80,46KB)

PNGProjekt rysunku planu.png (10,95MB)
XMLZałącznik nr 4 - dane przestrzenne o obiekcie.xml (13,99KB)
 

Prognoza oddziaływania na środowisko

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko.pdf (1,07MB)
PDFMapa do prognozy środowiskowej.pdf (6,64MB)
 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w związku z procedowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– na podstawie ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że;

ADMINISTRATOR DANYCH

OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Baborów,  ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów, nr tel. 77 40 369 20-21, adres e-mail; um@baborow.pl

INSPEKTOR OCHRONY

 DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail iod@baborow.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

CELE PRZETWARZANIA

 I PODSTAWA PRAWNA

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją procedury planistycznej dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania na podstawie art. 17 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącego m.in. wniosków i uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz organizacji dyskusji publicznej.

Dane osobowe w zakresie Pani/Pana numeru telefonu i/lub adresu e-mail przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody – art.6 ust.1 lit. a RODO. 

 

 

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być projektanci sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy. Odbiorcami danych osobowych mogą być również organy publiczne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej a także podmioty świadczące usługi informatyczne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

 

 

 

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych pozyskanych na podstawie art.6 ust.1 lit a RODO,przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

W zakresie wykonywania prawa dostępu – jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, osoba ta ma prawo do uzyskania informacji o ich źródle - o ile informacja ta nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne.

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 


 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów oraz prognoza oddziaływania na środowisko przekazane do zaopiniowania i uzgodnienia właściwym organom i instytucjom, zgodnie z art 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503)
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów do uzgodnień

PDFProjekt tekstu planu.pdf (264,98KB)
PDFUzasadnienie do uchwały.pdf (73,57KB)

PNGProjekt planu.png (12,44MB)
http://bip.baborow.pl/download//32776/zalacznik-nr-4-dane-przestrzenne-o-obiekcie.xml
 

Prognoza oddziaływania na środowisko

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko.pdf (1,06MB)
PDFMapa do prognozy środowiskowej.pdf (2,23MB)