Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje zmian w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

WYNIKI KONSULTACJI

W terminie od 7 do 14 czerwca 2022 roku do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Baborowie nie wpłynęła żadna opinia lub uwaga dotycząca przedłożonego projektu zmiany programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2022 roku, w związku z czym Burmistrz Gminy Baborów, przekazuje do uchwalenia Radzie Miejskiej w Baborowie projekt uchwały zmieniającej Program w wersji przedłożonej do konsultacji.

 


 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Baborów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zapoznania się z projektem Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2022 roku
Projekt ten podlega konsultacjom na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXIX-288/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Proponowane zmiany dotyczą rozszerzenia zakresu zadań jakie mogą być realizowane w ramach Programu na 2022 rok.

Zgodnie z § 4 ust 3 w/w zasad, organizacje pozarządowe w nieprzekraczalnym terminie od dnia 7 do 14 czerwca 2022 roku mogą złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a - I piętro pok nr 14, pisemną opinię dotyczącą Projektu zmian w Programie współpracy na 2022 rok.
Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza dotyczące zgłoszonych wniosków i uwag zostaną zamieszczone na stronie BIP do dnia 15 czerwca 2022 roku.

projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2022 roku

PDFP-URM-314-22 - zmiana programu współpracy z NGO na 2022 rok.pdf