Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Baborowie i Rakowie

 

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 r.) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości:


1.Część działki nr 137/4 o pow. 53 m2 położoną w Baborowie przy ul. Krakowskiej zapisaną w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2 oznaczona w ewidencji gruntów jako BP zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Obszar obejmujący działkę nr 137/4, oznaczony symbolem 12-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1.1. Dopuszcza się: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, obiekty małej architektury, garaże, budynki gospodarcze,

Czynsz dzierżawny wynosi łącznie 24,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.


2.Część działek: 1380/1 o pow. 0,0534 ha, nr 1382/3 o pow. 0,0900 ha położonych w Baborowie przy ul. Głubczyckiej stanowiącej zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Głubczycach prowadzi księgę wieczystą Nr OP1G/00021222/2. Dzierżawa gruntu na cele rolnicze.Obszar obejmujący działki 1380/1 i 1382/3 stanowi tereny zabudowy jednorodzinnej.

Czynsz dzierżawny wynosi łącznie 90,00 zł. brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.


3. Część działki nr 382/7 o pow. 1.3430 ha położonej w Rakowie stanowiącej Bz-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Głubczycach prowadzi księgę wieczystą OP1G/00027663/7. Dzierżawa gruntu na cele rolnicze.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. teren obejmujący działkę nr 382/7 w Rakowie częściowo oznaczony jest symbolem 1RA-USI, a częściowo oznaczony jest symbolem 17RA-RI. Przeznaczenie dla części oznaczonej symbolem 1RA-USI – tereny sportu i rekreacji. Przeznaczenie dla części oznaczonej symbolem 17RA-RI – tereny rolnicze.Przeznaczenie podstawowe: Grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Czynsz dzierżawny wynosi łącznie 540,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.

4.Części działki nr 632/28 położonej w Baborowie przy ul. Kolejowej stanowiące Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane dla których Sąd Rejonowy w Głubczycach prowadzi księgę wieczystą Nr OP1G/00021222/2.

Dzierżawa gruntu na ogródki przydomowe.

- pow. 133 m2 – czynsz dzierżawny - 60,00 zł brutto

- pow. 100 m2 – czynsz dzierżawny - 45,00 zł brutto

- pow. 182 m 2 – czynsz dzierżawny – 82,00 zł brutto

- pow. 160 m2 - czynsz dzierżawny - 68,00 zł brutto

- pow. 210 m2 - czynsz dzierżawy - 95,00 zł brutto

- pow. 90 m2 - czynsz dzierżawny - 41,00 zł brutto

- pow. 14,50 m2- czynsz dzierżawny - 7,00 zł brutto

- pow. 253 m2 - czynsz dzierżawny - 114,00 zł brutto

- pow. 92,50 m2 - czynsz dzierżawny – 42,00 zł brutto.

- pow. 182 m2 - czynsz dzierżawny - 82,00 zł. brutto

Czynsz dzierżawny roczny, płatny do 30 września danego roku.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 632/28 w miejscowości Baborów oznaczony jest symbolem 4-MWI i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na terenach, o których mowa dopuszcza się: usługi handlu, rzemiosła w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie o symbolu 5- MWI, funkcję usługową z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, a także biura i gabinety, w parterach nowo – realizowanych budynków mieszkalnych, jeśli obejmuje ona nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej parteru budynków mieszkalnych; lokalizację wolno stojących obiektów usługowych z zakresu funkcji wymienionej w lit.b, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, garaże, budynki gospodarcze.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 26 maja 2022r.w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na stronie internetowej Gminy Baborów.