Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 632/43 w Baborowie przy ul. Kolejowej (pod garaż)

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213.)

 w dniu 1 kwietnia 2022 r.

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 632/43 o pow. 0,0029 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ul. Kolejowa. Wg ewidencji gruntów działka nr 632/43 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp); ark. mapy 7. Nieruchomość niezabudowana. Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 632/43 w miejscowości Baborów oznaczony jest symbolem 4-MWI i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Na terenach, o których mowa dopuszcza się:
    a) usługi handlu, rzemiosła w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie o symbolu 5- MWI,
    b) funkcję usługową z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, a także biura i gabinety,  w parterach nowo – realizowanych budynków mieszkalnych, jeśli obejmuje ona nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej parteru budynków mieszkalnych;
    c)  lokalizację wolno stojących obiektów usługowych z zakresu funkcji wymienionej w lit.b,
    d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
    e) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
    f) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,
    g)  obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,
    h) garaże, budynki gospodarcze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.330,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT). Wadium wynosi 240,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 11 maja 2022 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 12:00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do dnia  5 maja 2022 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Burmistrz Gminy Baborów
Tomasz Krupa