Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - cz. dz. 137/4 w Baborowie( dla dotychczasowego dzierżawcy)

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz.1899)

Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy cść działki nr 137/4 o pow. 15 m2 położoną w Baborowie zapisaną w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2 stanowiącą wg ewidencji gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) z przeznaczeniem pod garaż dla dotychczasowego dzierżawcy.

Obszar obejmujący działkę nr 137/4, oznaczony symbolem 12-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1.1. Dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

c) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

d) garaże,

e) budynki gospodarcze,

f) rozbudowę istniejących obiektów związanych z obsługa pojazdów mechanicznych
o maksymalną wielkość nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu.

istniejących obiektów, o kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 450 z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych

Czynsz dzierżawny wynosi 15,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia danego miesiąca.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 7 kwietnia 2022r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz stronach internetowych UM.