Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lokale użytkowe - Rynek 17 w Baborowie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do najmu:

 

element wykazu Art. 35 ust. 2 Ustawy

nieruchomość

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Księga wieczysta  OP1G/00037244/7 Działka nr 1428/3

powierzchnia nieruchomości

0,000725 m2

opis nieruchomości

Lokal użytkowy położony w Baborowie przy ul. Rynek 17 przeznaczony na działalność biurową Pow. lokalu  wynosi 7,25 m2. Lokal składa się z jednego pomieszczenia wraz z pomieszczeniem WC. przynależnym do lokalu i wyposażony jest w instalacje elektryczną i centralnego ogrzewania.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku, poniższy teren, na którym zlokalizowane są lokale ma następujące przeznaczenie:

Lokal ul. Rynek 17 – działka nr 1428/3 położony jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 3-UPI, stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na terenie, o którym mowa dopuszcza się: usługi, handlu, rzemiosła w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Funkcja usługowa z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, a także biura i gabinety.

termin zagospodarowania nieruchomości

Na czas nieokreślony.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Od 2,61 zł/m2 (cena wywoławcza) + należny podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

termin wnoszenia opłat

opłata miesięczna płatna 14 dni po otrzymaniu faktury

zasada aktualizacji opłat

Wysokość stawki czynszu może ulec podwyższeniu proporcjonalnie do wzrostu wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa opolskiego.

informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość przeznaczona do najmu.

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami

21 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

element wykazu Art. 35 ust. 2 Ustawy

nieruchomość

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Księga wieczysta  OP1G/00037244/7 Działka nr 1428/3

powierzchnia nieruchomości

0,004739

opis nieruchomości

Lokal użytkowy położony na parterze w budynku przy ulicy Rynek 17 w Baborowie należący do Gminy Baborów przeznaczony na potrzeby Policji. Pow. lokalu  wynosi 47,39 m2. Lokal składa się z jednego pomieszczenia wraz z pomieszczeniem WC. przynależnym do lokalu i wyposażony jest w instalacje elektryczną i centralnego ogrzewania.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku, poniższy teren, na którym zlokalizowane są lokale ma następujące przeznaczenie:

Lokal ul. Rynek 17 – działka nr 1428/3 położony jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 3-UPI, stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.               Na terenie, o którym mowa dopuszcza się: usługi, handlu, rzemiosła w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Funkcja usługowa z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, a także biura i gabinety.

termin zagospodarowania nieruchomości

Na czas nieokreślony.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Od 2,61 zł/m2 (cena wywoławcza) + należny podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

termin wnoszenia opłat

opłata miesięczna płatna 14 dni po otrzymaniu faktury

zasada aktualizacji opłat

Wysokość stawki czynszu może ulec podwyższeniu proporcjonalnie do wzrostu wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa opolskiego.

informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość przeznaczona do najmu.

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami

21 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przy ul. Ratuszowej 2A  w dniu 15 marca 2022 roku na okres 21 dni tj. do dnia 05.04.2022 roku, oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.baborow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.baborow.pl. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w lokalnej prasie.