Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie

I.  Nazwa i adres instytucji kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie, ul. Rynek 17, 48-120 Baborów

II.  Wymagania niezbędne (formalne):

1) wykształcenie wyższe,

2) co najmniej 3 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w zakresie kultury,

3) obywatelstwo polskie,

4) pełna zdolność do czynności prawnych,

5) korzystanie z pełni praw publicznych,

6) stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków,

7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III.  Wymagania dodatkowe:

1) mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,

2) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z zaspokajaniem potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa,

3) umiejętność kierowania zespołem pracowników,

4) znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym unijnych,

5) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury, oraz organizacji dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej,

6) biegła obsługa komputera, w tym MS Office,

7) prawo jazdy kat. B,

8) umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja własnej pracy,

9) samodzielność, odpowiedzialność, dokładność oraz dyspozycyjność.

IV.  Zakres wykonywanych zadań:

1) Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.

2) Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.

3) Dyrektor sporządza plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury.

4) Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora.

V.  Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora GBP,

2) życiorys – CV,

3) oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata,

4) kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

6) autorska koncepcja programowa dotycząca prowadzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie,

7) kserokopie o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje,

8) oświadczenie kandydata o znajomości problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz organizacji dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej,

9) oświadczenie kandydata:

a) o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (lub kserokopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” KRK),

c) o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Gminy Baborów na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz.UE.L119/1)”.

VI.  Składanie dokumentów:

1) miejsce składania dokumentów: sekretariat Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów, pokój nr 13.

2) ostateczny termin składania dokumentów: 10 lutego 2022 r. do godz. 12:00; oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Baborowie po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;

3) wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń jest dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Baborowie oraz na stronie internetowej http://bip.baborow.pl/.

4) dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podpisem; „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie".

VII.  Etapy naboru:

1) I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.

2) II etap naboru: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne w dniu 11 lutego 2022 r. od godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów, w sali nr 18.

VIII.  Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury:

Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnej Biblioteki Publicznej można uzyskać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie, ul. Rynek 17 w Baborowie, od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 – 1500.

IX.  Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 15 lutego 2022 r.

BURMISTRZ

Tomasz Krupa

Baborów, dnia 17 stycznia 2022 r.
 


Protokół Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR OW-283/22 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie

DOCkwestionariusz_osobowy.doc (46,50KB)
DOCOswiadczenie_o_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych.doc (24,00KB)
DOCOswiadczenie_o_niekaralności.doc (23,50KB)
DOCXOswiadczenie_o_stanie zdrowia.docx (12,28KB)
DOCOświadczenie_w_związku_z_przetwarzaniem_danych_osobowych.doc (23,50KB)