Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- dz. nr 443 w Baborowie przy ul. Powstańców

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2021 poz. 1899 z póź. zmian.) Burmistrz Gminy Baborów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy nieruchomość gruntową położoną w Baborowie przy Powstańców, oznaczoną geodezyjnie jako część działki nr 443
o powierzchni 0,3604 ha zapisaną w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2.
Grunt przeznacza się do dzierżawy na cele rolnicze.
Wg ewidencji gruntów działka stanowi łąki (Ł II).
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 217 zł brutto rocznie płatny do 30 września danego roku.
Działka zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. oznaczone są symbolem:
- 13 BA-RI stanowi tereny rolnicze
Przeznaczenie podstawowe dla terenu – 13 BA -RI: RI- grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.
Dopuszczenie: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie wymienionej w pkt 1, wody stojące, płynące, lokalizacja elektrowni wiatrowych na terenach oznaczonych graficznie na rys. 1- kierunki zagospodarowania przestrzennego w odległości nie mniejszej niż 700-800 metrów od terenów przeznaczonych pod zabudowę, drogi wewnętrzne niezbędne dla obsługi funkcji określonej w pkt. 1 i 2, ścieżki piesze, rowerowe,
dopuszcza się eksploatację złóż kopalin pospolitych zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych, utrzymanie istniejącej zabudowy, rozbudowa istniejących terenów (RPI) gospodarki hodowlanej i produkcji rolnej.
Ponadto informuję, że działka nr 443 leży po części w strefie obserwacji archeologicznej „OW” obejmująca rejon występowania stanowisk archeologicznych oraz leży w strefie korytarza ekologicznego i proponowanego do ochrony obszaru chronionego krajobrazu Dolina Psiny.
Zmiana wysokości podatku VAT i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów powoduje zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.
Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni tj. do dnia 29 listopada 2021r. oraz na stronach internetowych.