Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy-lokal dla najemcy przy ul. Głubczyckiej 34 m.10 w Baborowie

 

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY

 

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o pow. 54,50 m2 na I kondygnacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Głubczyckiej 34/10.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się : „przechodnia” kuchnia, dwa pokoje, łazienka z wc, dwa przedpokoje. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.

Do lokalu przynależy budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 3,00 m2 położony poza budynkiem mieszkalnym.

Cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu działki wynosi 78.848,75 zł.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1343 o pow. 0,1250 ha zapisanej w KW OP1G/00032480/8.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren obejmujący działkę nr 1343 w Baborowie, oznaczony jest symbolem 5-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i częściowo symbolem 2-MNUII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, zagrodową, funkcje usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Ponadto działka nr 1343 znajduje się w trefie „B” ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2014r. zwalnia się od podatku od towarów i usług VAT sprzedaż w/w lokalu.

Z dniem 22 października 2021 r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz stronach internetowych UM na okres 21 dni tj.1 października 2021 r.