Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - w Baborowie, Księżym Polu, Czerwonkowie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020 poz. 1990 z póź. zmian.) Burmistrz Gminy Baborów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomościdla dotychczasowych dzierżawców:

 

1. Nieruchomość gruntowa położona w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczona geodezyjnie jako część działki nr 1401/17 o powierzchni 330 m2 zapisana w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2 stanowiąca grunt wykorzystywany pod ogródek przydomowy.

Wg ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane (Bi).

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 149,00 zł brutto rocznie płatny do 30 września danego roku.

Obszar obejmujący w/w działkę oznaczony symbolem 7-MWII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej . Dopuszcza się zieleń urządzona i obiekty małej architektury

 

2. Nieruchomość gruntowa położona w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczona geodezyjnie jako część działki o pow. 30 m2 położonej w Baborowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1743/3 o pow.0,1427 ha zapisana w Księdze Wieczystej pod

Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Wg ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane (B).

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 14,00 zł brutto rocznie płatny do 30 września danego roku.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r, poniższy teren ma następujące przeznaczenie:

Działka nr 1743/3 położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 3 MWII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Dopuszcza się na terenie, o którym mowa:

a) usługi handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

d) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

e) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

f) garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2,

g) budynki gospodarcze,

h) rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych

2) Zakazuje się na terenach, o których mowa:

a) realizacji garaży jako obiektów tymczasowych,

b) realizacji obiektów handlu hurtowego.

 

3.Nieruchomość gruntowa położona w Baborowie przy ul. Powstańców, oznaczona geodezyjnie jako część działki nr 463/15 o powierzchni 15 m 2 zapisana w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2 stanowiąca grunt wykorzystywany pod garaż.

Wg ewidencji gruntów działka stanowi grunty orna (R-II).

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi- 40,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do
30 dnia każdego miesiąca.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego obszar
w granicach administracyjnych miasta Baborów obszar obejmujący działkę nr 463/15
w Baborowie oznaczony symbolem 31-MWII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

 

4. Pomieszczenie gospodarcze o pow.16,60 m2 zlokalizowane na I piętrze budynku mieszkalnego w Księżym Polu 65 położonym na działce 104/4 o pow. 0,1405 ha zapisanej
w Księdze Wieczystej OP1G/00037946/8.

Czynsz dzierżawny dla przedmiotowego pomieszczenia wynosi 42,00 zł brutto miesięcznie, płatny do 10 dnia każdego miesiąca.

 

 

5.Nieruchomość gruntowa położona w Czerwonkowie, oznaczona geodezyjnie jako  działka nr 399/3 o powierzchni 435 m 2 zapisana w Księdze Wieczystej nr OP1G/00007887/7

stanowiąca grunt wykorzystywany pod ogródek przydomowy.

Wg ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi- 196,00 zł. brutto rocznie, płatny do
30
września danego roku.

Teren obejmujący działkę nr 399/3 w Czerwonkowie oznaczony jest symbolem 6CZ-MNUI
i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu 6CZ-MNUI:

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa obejmująca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Funkcja usługowa, obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, sportu, biura, gabinety. Ustala się możliwość rozbudowy obiektów obejmujących piekarnie, obiekty dla potrzeb usług weterynaryjnych, zakłady kamieniarskie, stolarnie w granicach zainwestowanej działki.

Zmiana wysokości podatku VAT i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów powoduje zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni tj. do dnia 10 września 2021r. oraz na stronach internetowych.