Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej ul. Strażaków nr 108717 O w Baborowie

znaki_strona_www (3).png

 

Zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej ul. Strażaków nr 108 717 O w Baborowie" dofinansowane jest z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szacunkowe wydatki kwalifikowalne wynoszą 565 059,53 zł, poziom dofinansowania 76,65% - 433 093,78 zł. 

 

Projektowana przebudowa ulicy Strażaków w Baborowie jest zlokalizowana na terenie miasta Baborów. Przedmiotowa droga jest drogą gminną publiczną. Drogę zlokalizowano na terenie działki nr 1713. Długość odcinka objętego opracowaniem ustalono na 251,20 m. Ulica Strażaków przebiega pomiędzy ulicami: Krakowską – PO 1261 I i Rzemieślników, a także łączy się z ulicą Róży Wiatrów. Początek zakresu robót zlokalizowano na granicy pasa drogowego ul. Krakowskiej - bez wejścia w teren tej ulicy, natomiast koniec robót zlokalizowano na krawędzi nowej nawierzchni przed skrzyżowaniem z ul. Rzemieślników. Skrzyżowanie z ulicą Róży Wiatrów będzie polegać na przebudowie jedynie w zakresie jezdni ul. Strażaków, bez wlotu drogi bocznej. Zarządcą przedmiotowej drogi – ul. Strażaków jest Burmistrz Baborowa, z siedzibą w Baborowie, przy ul. Ratuszowej 2a. Wymieniana nawierzchnia jezdni przedstawia się następująco: - asfaltobeton warstwa ścieralna AC11S (D-50/70) gr. 4 cm, - asfaltobeton warstwa wiążaca AC16W (D-35/50) gr. 6 cm, 1 Wymóg może być stosowany wyłącznie w postępowaniach mających za przedmiot usługi lub roboty budowlane. Strona 5 z 21 - uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31mm średniej grubości po zagęszczeniu 5 cm, do przemieszania i zagęszczenia z istniejącą podbudową na grubości 10 cm; - podłoże/wzmocniona podbudowa jezdni musi odpowiadać parametrom E2≥100MPa Chodnik oraz zjazdy w granicy działki pasa drogowego zostaną przebudowane w celu dostosowania ich poziomu do nowej niwelety jezdni. Chodniki i zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubości 8 cm. Konstrukcja chodnika przedstawia się następująco: - kształtka betonowa brukowa z fazą szara gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie fr.0/31 mm grubości po zagęszczeniu 15 cm - podłoże istniejące stabilizowane cementem CEM I, Rm=2,5-5 MPa, gr. 10 cm. - podłoże pod zaprojektowaną konstrukcję chodnika musi odpowiadać parametrom E2≥ 80MPa Konstrukcja zjazdów przedstawia się następująco: - kształtka betonowa brukowa z fazą czerwona gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie fr.0/31mm grubości po zagęszczeniu 15 cm - podłoże istniejące stabilizowane cementem CEM I, Rm=2,5-5 MPa, gr. 10 cm.

Ponadto w ramach zadania przewiduje się przebudowę wodociągu azbestowego na wodociąg PEHD o długości ok 270 m wraz z wymianą i budową przyłączy. Zakres związany z przebudową wodociągu nie jest wydatkiem kwalifikowalnym w ramach programu. 

 Szczegółowy opis zadania wskazuje dokumentacja techniczna zamieszczona na stronie z postępowaniem przetargowym: