Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XX Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 30 czerwca 2021 r.

Protokół nr XX/2021
z sesji Rady Miejskiej w Baborowie
odbytej w dniu 30 czerwca 2021 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Obrady rozpoczęto 2021-06-30 o godz. 16:05:03, a zakończono o godz. 19:50:37 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Roman Kraszewski
 2. Kamila Bartman
 3. Irena Biegus
 4. Marian Bliźnicki
 5. Dorota Fitzoń
 6. Dagmara Fryzel-Kalita
 7. Michalina Jakubowska
 8. Jadwiga Kowalczykowska
 9. Kazimierz Morys
 10. Jarosław Ronczka
 11. Wiesław Sobczyk
 12. Ewa Stanulewicz
 13. Krzysztof Tokarz

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:05:00)

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. (16:07:00)

Głosowanie  w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XIX sesji (16:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk, Ewa Stanulewicz, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka, Kamila Bartman, Dagmara Fryzel-Kalita, Michalina Jakubowska, Irena Biegus
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel

3. Debata nad raportem o stanie Gminy Baborów za 2020 rok (16:08:00)

 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia (nieudzielenia) wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Baborów - projekt druk nr 234/21 (16:08:00)

Raport o stanie Gminy Baborów został przekazany radnym w terminie i radni zapoznali się z jego treścią. Nikt z mieszkańców nie zgłosił akcesu do udziału w debacie.

Przew. RM – po analizie raportu niepokojąca jest depopulacja – więcej było zgonów niż urodzeń.  Burmistrz kończy raport zdaniem, że 2020 był rokiem intensywnych prac związanych
z przygotowaniem wniosków o dofinansowania zadań inwestycyjnych, których realizacja planowana jest na lata 2020-2021. Zwrócił się o rozszerzenie informacji na ten temat.

Burmistrz Gminy Tomasz Krupa- Gmina próbuje przeciwdziałać depopulacji stawiając na osiedla mieszkaniowe. Udało się utworzyć dwa miejsca na terenie Baborowa pod osiedla mieszkaniowe. Przy sprzedaży zaryzykowano wprowadzając wymóg, aby nowy właściciel uzyskał pozwolenie na budowę w okresie 3-letnim i zakończył inwestycję związaną z budową domu w okresie kolejnych 3 lat. Jedno osiedle obejmuje 6 działek przy ul. Wiejskiej, drugie z udziałem prywatnych osób na  ul. Klonowej, które przekazały nieodpłatnie Gminie swoje części działek pod drogi dojazdowe. Powstało na 11 działek z czego 3 działki gminne. W dalszym etapie przystąpiono do przygotowania dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenu przy ul. Wiejskiej wykonania infrastruktury towarzyszącej. Przygotowano studium zagospodarowani przestrzennego. Obecnie Gmina jest na etapie przygotowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baborów. Po analizie czynników demograficznych okazało są duże ograniczenia pod kątem wyznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniowa, co wynika z tego, że na przyszłe lata wskaźniki pokazują znaczący odpływ mieszkańców. Gmina tworząc osiedla mieszkaniowe nie nastawia się, by od razu sprzedawać wszystkie działki. Jest zainteresowanie kolejnymi działkami w Baborowie. Natomiast jest to majątek Gminy i może być czynnikiem dodatnim na kolejne lata. Przejmując Gminę dodatkowo trzeba było dokonać zadłużenia, by dokończyć  dwie duże inwestycje, które rozpoczęto w poprzedniej kadencji. Postanowiono budować fundamentalne zadania inwestycyjne, czyli to co jest najbardziej potrzebne, a nie stanowi kosmetyki dla poprawy wizerunku. Największymi inwestycjami strategicznymi dla Gminy Baborów była gospodarka woda, gospodarka infrastruktury technicznej drogowej w tym tereny związane z przemysłem, rozwojem terenów gospodarczych. Głównie jet to remont ul. Kolejowej z częścią ul. Opawskiej. Przeprowadzono wiele uzgodnień, przejęto działki z PKP i pozyskano dofinansowanie w kwocie 2 mln zł. Szacowany koszt inwestycji to 4 mln 150 tys zł. Po rozmowie z projektantami jest nadzieja, że procedura przetargowa zostanie rozpoczęta w 2021r. . Z uwagi na zakres jest to jedna z największych inwestycji w historii Gminy Baborów, najbardziej potrzebna i najpilniejsza. Kolejne zadanie związane jest z przebudową stacji uzdatniania wody w Suchej Psinie – tranzyt wodociągowy Czerwonków - Księże Pole wraz z wymianą sieci w Księżym Polu, wykonaniem kolektorów deszczowych wraz z odbudowa dróg. Kwota na wykonanie szacowana na 3 mln zł przy dofinansowaniu 1,5 mln zł. Następne zadania to remont, przebudowa ulic: Rynek, Wiejska. Szacowana wartość zadania 2 mln 600 tys zł  przy dofinansowaniu ok. 1 mln 600 zł. Dokonano wymiany źródła ciepła na gazowe w ZSP . Obecnie trwają prace związane z instalacją pieca gazowego w UM. Dofinansowanie wynosi 800 tys zł z WFOŚi GW.  W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną, by zamykać pewne obszary inwestycyjne tj ul. Piaskowa, Polna w Baborowie przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Wsparcia Dróg Lokalnych. Kolejnym zadaniem jest park miejski w Baborowie – w ub. roku została przygotowana dokumentacja z udziałem miasta partnerskiego Hradec nad Morawicą, jest to kwota ok. 200 tys zł. Wodny Świat przy ul. Wiejskiej projekt opracowany również z partnerem czeskim., złożonym do Euroregionu Silesia. Kolejne dofinansowanie w kwocie 200 tys zł Gmina otrzymała na utworzenie świetlicy lokalnej w Langowie. Łącznie Gmina otrzymała dofinansowań na kwotę 11 mln zł. Mówiono, że nic się nie robi, ale żeby stworzyć coś trwałego, na solidnych fundamentach potrzeba czasu na ich przygotowanie. Otrzymaliśmy dofinansowania z każdego możliwego źródła. W ramach pośrednictwa LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi jest projekt w Rakowie do realizacji, w Ratuszu, ze Stowarzyszeniami. Podsumowując kwota będzie zbliżała się do 15 mln zł. W 2020r. były koncepcje infrastruktury drogowej np. most w Rakowie w tym roku już przystępuje się do działań w tym zakresie. W tamtym roku dokonano rozbiórki obiektów, które zagrażały bezpieczeństwu tj. na ul. Głubczyckiej, Krakowskiej przymierzając się do tworzenia kolejnego osiedla mieszkaniowego. Złożył podziękowania zespołowi pracowników UM, jednostek organizacyjnych, radnych, sołtysów którzy swoją pracą przyczynili do pozyskania środków, przygotowania projektów bez zaangażowania środków zewnętrznych.

Radny Roman Kraszewski – odnosząc się do raportu wskazał, że brakuje mu w nim następujących rzeczy:
- w związku z demografią brakuje analizy dlaczego tak się dzieje
- gospodarka komunalna –  brak analizy, nie ma danych ile Gmina dopłaca do czynszów we wspólnotach
- gospodarka odpadami – nie określono drastycznego wzrostu np. popiołu, który jest wywożony z terenu Gminy w połączeniu z programem wymiany pieców 
- stan dróg – opisać ulice z zakresem przyszłych prac, rozwiązaniami
- podniesiono podatki – należałoby wskazać,  ile pozyskaliśmy z tej podwyżki

Przew. RM – szczegółowe dane ujęte są w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. Dodał, że przeglądał inne raporty i w raporcie Gminy Baborów brakuje zdjęć poglądowych co się wydarzyło, co się działo w związku z częścią opisową.

Burmistrz Gminy – był podnoszony temat dotyczący zakresu i formy przygotowania raportu. Nie otrzymaliśmy żadnej informacji. Wskazane tematy byłyby powieleniem już istniejących w innych dokumentach. W przyszłości jeżeli będą propozycje zostaną one uwzględnione w kolejnym raporcie.

Radny R.Kraszewski – stwierdził, że jest sprawozdanie z wykonania budżetu, ale potraktujmy raport jako dokument dla mieszkańców, którzy będą mieli możliwość zapoznania się  z zawartymi w nim danymi. Nie jest sztuką tworzenie obszernego dokumentu tylko takiego, który jasno przedstawiłby raport o stanie Gminy Baborów.

Burmistrz Gminy – minęło 2,5 roku i można było zgłosić propozycje, jakie dane mają się w raporcie znaleźć.  Nie było przez ten okres informacji. Co do raportu za 2021 r. czekam na propozycje od radnego.

Radny R.Kraszewski – ten dokument jest nowym od dwóch lat, można zobaczyć, porównać i będzie można zgłosić propozycje.

Głosowanie w sprawie udzielenia (nieudzielenia) wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Baborów - projekt druk nr 234/21 (16:43:00)

Wyniki imienne:

ZA (12):
Dorota Fitzoń, Kamila Bartman, Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Jadwiga Kowalczykowska, Jarosław Ronczka, Ewa Stanulewicz, Wiesław Sobczyk

PRZECIW (1):
Roman Kraszewski

BRAK GŁOSU(2):
Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę Nr XX/230/21, zał. nr 3 do protokołu.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2020 r., ocena wykonania budżetu za 2020 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium (16:43:00)

4.1. przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (16:43:00)

Radni zapoznali się z przedłożonym sprawozdaniem.
W/w sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu.

4.2. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. (16:44:00)

Przew. RM Krzysztof Tokarz przytoczył treść Uchwały nr 127/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2020 r. która stanowi zał. nr 5 do protokołu.

4.3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów, (16:51:00)

Przew. RM Krzysztof Tokarz przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie wypracowany na posiedzeniu w dniach 7.05.2021 i 27.05.2021 r. - zał. nr 6 do protokołu.

4.4. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 r. , (16:57:00)

Przew. RM przytoczył Uchwałę nr 235/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 r.- zał. nr 7 do protokołu.

4.5. dyskusja, (17:01:00)

Radny Roman Kraszewski – odniósł się do dwóch głosów przeciwnych zawartych w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, że zaplanowany koszt dowozu dzieci w poprzednim roku to 340 tys zł a wydano na ten cel 370 tys zł , w okresie, gdzie w niektórych miesiącach szkoły nie działały. W celach utrzymania taboru było powiedziane przez P. Burmistrza, że ZUK otrzyma z tej puli 60%. Z dostarczonej umowy wynikało, że ZUK  otrzyma 65 %.  Dodatkowo ZUK w 2019 r. dostaje od Marszałka Województwa dotację na dowozy w kwocie 37 tys zł., 18 tys zł, 20 tys zł .
W 2020r. Marszałek Województwa wg niego nie zapłacił za usługę, która nie została zrealizowana . Drugą rzeczą była gospodarka śmieciowa. Z dostarczonych dokumentów suma za wywóz śmieci przez ZUK opiewała na 1mln 300 tys zł. ZUK otrzyma od Gminy na podstawie faktury. Czy ZUK wywiezie 100 ton czy 2 tys ton te usługę Gmina mysi zapłacić. Rolą Gminy jest takie działanie, by skompensować te koszty wywozu śmieci przez zbieranie opłat od mieszkańców. Było powiedziane, że ZUK prowadzi tak gospodarkę odpadami, że wyszedł na minimalnym plusie. Jest on znaczącą sumą, która na razie nie została ujawniona, to jest suma od działalności gospodarczej, które opłaty pobiera ZUK  u siebie, a za transport tych odpadów płaci Gmina. Dla niego nie jest zrozumiałe, że płaci Gmina, a cały zysk bierze ZUK. Część gmin odeszło już od takiego systemu pobierania opłat. Wszystkie opłaty od firm i mieszkańców pobierane są gminy i z tej zebranej sumy Gmina płaci za odpady. Ustawodawca w tamtym roku dał Gminie takie narzędzia i były już takie przypadki, że Rada nie zgodziła się na podwyżkę śmieci i wówczas Gmina ze swojego budżetu może wyasygnować. Wcześnie nie mogła  takiej rzeczy zrobić. To są wątpliwości które podzieliły zdanie i wydanie takiej opinii ze strony dwóch radnych.

Przew.RM – stwierdził, że szanuje każdą decyzję i zdanie. Niepokoi go końcowa wypowiedź. Nawet jeżeli jest taka możliwość, że Gmina zrekompensowała pewne rzeczy nie podnosząc opłat to ma przełożenie na inwestycje, które w Gminie będą się działy. Nie Gmina sama produkuje śmieci. Śmieci przybywa i mniej ich nie będzie. Niestety konsumpcja wzrasta i produkujemy coraz więcej śmieci i ktoś to musi wywieźć.

Burmistrz Gminy – kilkakrotnie przedkładano informacje poparte dokumentami Gmina Baborów nie jest odosobniona wyspą od innych gmin województwa opolskiego i sąsiednich. W ostatnim czasie po uchwałach w Gminie Baborów również Gmina Pietrowice Wielkie podniosła stawkę za odpady od osoby do 30 zł, Gmina Głogówek do 29 zł. Konsumpcja cały czas wzrasta. W tamtym roku było 119 ton odpadów wielkogabarytowych, w tym roku za pół roku jest już ponad 100 ton. Odnośnie odstąpienia Gmin od sposobu powiązania nieruchomości zamieszkałej od niezamieszkałej. Jest zupełnie inaczej niż radny Kraszewski powiedział. Gmina Baborów była jedna z pierwszych gmin, która zdecydowała się na taką formę, która jest bardziej przejrzysta. Przedsiębiorcy mają płacić sami za siebie. Jeżeli chodzi o pokrywanie kosztów przez samorząd wyższych niż wpływają do Gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami tej podstawy prawnej jeszcze nie ma, jest przewidziana w projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Co do gospodarki odpadami nie będzie się wypowiadał , bo już mówił o niej bardzo dużo i wiele razy. Nawiązał do algorytmu proponowanego przez radnego dot. weryfikacji złożonych deklaracji z różnymi instytucjami, co jest niemożliwe z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych i nie można tych danych przetwarzać. Co do transportu publicznego Gmina jest jedna z nielicznych, która nie kupowała biletów miesięcznych pozbawiając swoją spółkę przychodów z tytułu zakupionych biletów u Marszałka Województwa dopłat do biletów komunikacji publicznej ponieważ nie chciano narazić ani spółki  ani Gminy na zobowiązania ewentualnych zwrotów kosztów. Spółka miała z tego tytułu niższe dochody. Na najbliższej komisji zostanie przedstawione pełne zestawienie rozliczenia transportu publicznego realizowane przez ZUK  na rzecz Gminy Baborów wykazując jak system wyglądał i będzie można je przeanalizować. Ponadto zaznaczył, ze z P.Skarbnik uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udzielono pisemnej odpowiedzi na zadane pytania przez Komisję. Jeżeli dalej było coś niejasne można było  złożyć dodatkowe  pytania. Nie było takich informacji i nie przygotowano obszernych wyjaśnień w tych sprawach.

Radny R.Kraszewski – na ostatniej KR omawiając te dane prosili o przygotowanie danych, a dzisiaj Burmistrz mówi, że nie wiedział i przygotuje na następny raz. Nawiązał do wypowiedzi, że nie będziemy płacić za śmieci od przedsiębiorców . W tamtym roku ZUK wywiózł 586 t 530  kg popiołu deponowanego na składowisku. Za to ZUK poniósł  opłatę środowiskową w kwocie 158 tys 363. Nie ma zgody na tłumaczenie, że śmieci zbierane od przedsiębiorców są ważone, osobno przewożone. Śmieci te zbierane są w tym samym czasie, co są zbierane z posesji jednorodzinnych czy wielorodzinnych.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że Komisja otrzymała odpowiedzi na pytania które zadała   i nie było żadnych informacji, zapytań dot. przedłożenia danych dot. transportu i gospodarki. Zwrócił uwagę radnemu, że co innego mówi przed kamerami a co innego poza nimi. Odnośnie gospodarki odpadami zostały przekazane wszystkie możliwe dane, Komisja Rewizyjna była w ZUK, który również przedłożył dokumenty. Zaproponował zgłoszenie nieprawidłowości do Prokuratury, jeżeli takich się doszukano.

Radna Kamila Bartman – odnosząc się do powyższych wypowiedzi stwierdziła, że na Komisji Oświaty udostępniono wszystkie dane i zostało powiedziane, ze jeżeli  jeszcze jest coś niejasnego to proszą o pytania na które zostaną przygotowane odpowiedzi. Padło stwierdzenie radnego, że dane przedstawione przez P.Prezes ZUK są niewiarygodne. Jest również zdania, jeżeli radni znaleźli nieprawidłowości niech wystąpią do wyższych organów o skontrolowanie, bo ciągle temat jest powielany.

Przew.Komisji Rewizyjnej - stwierdziła, że odbyły się spotkania Komisji , w których panowie uczestniczyli, mieli wgląd do dokumentów  ale ciągle są pytania, niejasności itd. . W związku z tym również zaproponowała, by zgłoszono do Prokuratury skoro są niejasności, wątpliwości.

Przew. RM – stwierdził, że po to jest KR, by kontrolowała organ wykonawczy. Konstruktywna krytyka pomaga naprawiać błędy, uchybienia.

Radna K.Bartman – w informacji o stanie mienia komunalnego w pkt 3 ppkt 9 jest pozycja - likwidacja zużytych urządzeń, wyposażenia placów zabaw  na kwotę 54.475,66 zł skąd ta kwota

Skarbnik Gminy – jest to likwidacja starych urządzeń o wartości początkowej

Wobec braku kolejnych głosów Przew. zamknął dyskusję.

4.6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2020 r. - projekt druk nr 235/21 (17:35:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2020 r. - projekt druk nr 235/21 (17:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marian Bliźnicki, Michalina Jakubowska, Kamila Bartman, Krzysztof Tokarz, Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Wiesław Sobczyk, Kazimierz Morys, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Irena Biegus, Jarosław Ronczka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę  Nr XX/231/21, która stanowi zał. nr  8 do protokołu.

4.7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2020 rok - projekt druk nr 236/21 (17:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Michalina Jakubowska, Kamila Bartman, Dorota Fitzoń, Marian Bliźnicki, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Jadwiga Kowalczykowska, Ewa Stanulewicz
 • PRZECIW (1):
  Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU(2):

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę  Nr XX/232/21, która stanowi zał. nr  9 do protokołu.

Przew. RM ogłosił 10 min przerwę.

5. Podjęcie uchwał w sprawach: (17:42:00)

5.1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baborów na rok szkolny 2021/2022 - druk nr 224/21 (17:42:00)- zał nr 10 do protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego – pozytywna

Radny Roman Kraszewski – na komisji zadał pytanie o koszty jakie spowoduje ta cena

Sekretarz – w tej chwili jest jedna osoba, która dowozi, może być tak, że więcej osób zgłosi wniosek. To wynika z różnicy z ceny jaka była w ubiegłym roku szkolnym do obecnej. Jest to zależne od szkoły i od tego, czy rodzice zgłoszą, że chcą wozić sami. Nawet, gdy organizujemy transport zbiorowy

Głosowanie  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baborów na rok szkolny 2021/2022 - druk nr 224/21 (18:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Dagmara Fryzel-Kalita, Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Dorota Fitzoń, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę  Nr XX/233/21, która stanowi zał. nr  11 do protokołu.

5.2. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego- projekt druk nr 225A/21 (18:01:00)- zał. nr 12 do protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego – pozytywna
Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały.

Radny Roman Kraszewski – odniósł się do pkt 8  czy nie można wprowadzić w miejsce oświadczenia zaświadczenia o dochodach

Sekretarz Gminy – nie ma takiej możliwości, nie można żądać dokumentów na potwierdzenie pewnych faktów.  Można wszcząć kontrolę po. Ustawodawca wychodzi z założenia, że wszyscy  mówią prawdę.

Głosowanie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego- projekt druk nr 225A/21 (18:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marian Bliźnicki, Krzysztof Tokarz, Kamila Bartman, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Wiesław Sobczyk, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka, Jadwiga Kowalczykowska, Michalina Jakubowska, Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę  Nr XX/234/21, która stanowi zał. nr 13 do protokołu.

5.3. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony– projekt druk nr 226/21 (18:03:00)- zał. nr 14 do protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego - pozytywna

Głosowanie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony– projekt druk nr 226/21 (18:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Dagmara Fryzel-Kalita, Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Kamila Bartman, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę  Nr XX/235/21, która stanowi zał. nr 15 do protokołu.

5.4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt druk nr 227/21 (18:04:00)

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - pozytywna

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt druk nr 227/21 (18:05:00)- zał. nr 16 do protokołu.

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Wiesław Sobczyk, Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Ewa Stanulewicz, Dorota Fitzoń, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Dagmara Fryzel-Kalita
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę  Nr XX/236/21, która stanowi zał. nr 17 do protokołu.

5.5. wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Prudniku- projekt druk nr 228/21 (18:05:00)

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - pozytywna

Burmistrz Gminy – spółka, która ma być powołana przez kilka gmin woj. opolskiego w części południowej, kolejna  uchwała będzie świadczyła o akceptacji dot. złożenia wniosku o dofinansowanie. Zamierzonym efektem jest budowa dwóch bloków wielorodzinnych na terenie Baborowa tj. przy ul. kolejowej i na Osiedlu Akacjowym. Obecnie przekazywalibyśmy działkę przy ul. Osiedle Akacjowe, ponieważ na ul. Kolejowej należy jeszcze przeprowadzić prace geodezyjne.  W przypadku powodzenia przedsięwzięcia szacowana liczba mieszkań to dwa razy po 18 mieszkań. Prawdopodobnie jedynym kosztem Gminy Baborów będzie podatek VAT , który należy odprowadzić  za przekazanie aportem działek do powołanej spółki.

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Prudniku- projekt druk nr 228/21 (18:08:00)- zał. nr 18 do protokołu.

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Marian Bliźnicki, Irena Biegus, Kazimierz Morys, Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Jarosław Ronczka, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę  Nr XX/237/21, która stanowi zał. nr 19 do protokołu.

5.6. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - projekt druk nr 229/21 (18:08:00)

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - pozytywna

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - projekt druk nr 229/21 (18:08:00 zał. nr 20 do protokołu.

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Dagmara Fryzel-Kalita, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Jarosław Ronczka, Ewa Stanulewicz, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Kamila Bartman, Marian Bliźnicki, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę  Nr XX/238/21, która stanowi zał. nr 21 do protokołu.

5.7. wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Baborów wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Opolskie Południe Sp. z o.o. w Prudniku - projekt druk nr 230/21 (18:09:00)

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - pozytywna

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Baborów wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Opolskie Południe Sp. z o.o. w Prudniku - projekt druk nr 230/21 (18:10:00)- zał. nr 22 do protokołu.

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Jarosław Ronczka, Kazimierz Morys, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę  Nr XX/239/21, która stanowi zał. nr 23 do protokołu.

5.8. zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2021 rok - projekt druk nr 231B/21 (18:10:00)

Pozytywna opinia Komisji dotyczyła projektu druk nr 231A/21.


Burmistrz Gminy – poinformował, że odbyło się spotkanie  z przedstawicielami służby zdrowia, lekarzami, samorządowcami. Udało się uzgodnić projekt, który będzie zabezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, który w najbliższym czasie będzie mógł być zrealizowany.  Będzie rozpoczęta procedura związana z uruchomieniem gminnej przychodni zdrowia. To, że tworzone są warunki do rozwoju miasta , budowana infrastruktura techniczna, wyznaczane osiedla mieszkaniowe, budynki wielomieszkaniowe.  Zmiana niezbędna jest by jak najszybciej rozpocząć procedury utworzenia koncepcji przychodni zdrowia. Lokalizacja to są byłe pomieszczenia gastronomiczne przy ul. Plac Dworcowy tzw. Magdalenka. Jest tam możliwość stworzenia miejsc parkingowych. Chodzi o zapewnienie mieszkańcom dostępu w ramach NFZ do specjalistów. Są zakończone rozmowy z lekarzami, którzy pomagają przy projekcie. Są to osoby z zewnątrz i są zapewnienia ze strony specjalistów o pracy.  Nie mówimy o pracy przez 8 godzin codziennie, ale    w każdym tygodniu powinien być ortopeda, ginekolog itd. Analizując całą dokumentację techniczną musi być punkt poboru materiałów do badania. Obecny podmiot prywatny nadal traktujemy jako partnera o rozmów i współpracy. To nie konkurencja tylko zabezpieczenie bezpieczeństwa pod każdym względem. W ciągu 2-3 miesięcy zostanie opracowana koncepcja. W proponowanej kwocie są uwzględnione uzbrojenia branżowe, po nich będą uzgodnienia p.poż. Następnie zostanie zaproponowana kwota na wykonanie dokumentacji projektu technicznego do zakończenia w tym roku. Prowadzone są rozmowy dot. dofinansowania gminnej przychodni zdrowia z jednostkami zewnętrznymi. Prace przygotowawcze mogłyby być rozpoczęte
z początkiem 2022r.  W połowie roku można byłoby myśleć o funkcjonowaniu tej przychodni. Podziękował wszystkim osobom, które w ten projekt się zaangażowały i wsparły swoją pomocą. Środki na koncepcje pomniejszyły kwotę przeznaczoną na Raków o 10 tys zł.

Radna Dagmara Fryzel-Kalita – czy koncepcja to jest  tylko jakiś zarys czy można mówić o konkretnej realizacji tego pomysłu.

Burmistrz Gminy – bardzo realna realizacja w 2022r.

Radna Kamila Bartman – stwierdziła, że Burmistrz bardzo pozytywnie zaskoczył tą informacją. Niejednokrotnie rozmawiano na ten temat na dyżurach, komisjach, bo problem z lekarzami jest. Czy wstępnie jest zapewnienie jacy specjaliści chcieliby w tej przychodni pracować.

Burmistrz Gminy –  stwierdził, że tak

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2021 rok - projekt druk nr 231B/21 (18:23:00)- zał. nr 24 do protokołu.

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Marian Bliźnicki, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys, Kamila Bartman, Jarosław Ronczka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę  Nr XX/240/21, która stanowi zał. nr 25 do protokołu.

5.9. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 232A/21 (18:23:00)

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - pozytywna

Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 232A/21 (18:24:00)- zał. nr 26 do protokołu.

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Kamila Bartman, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Michalina Jakubowska, Roman Kraszewski, Kazimierz Morys, Jadwiga Kowalczykowska, Dagmara Fryzel-Kalita
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę  Nr XX/241/21, która stanowi zał. nr 27 do protokołu.

5.10. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów"- projekt druk nr 233/21 (18:24:00)

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna.

Głosowanie dotyczące zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów"- projekt druk nr 233/21 (18:25:00)- zał. nr 28 do protokołu.

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę  Nr XX/241/21, która stanowi zał. nr 29 do protokołu.

5.11. uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska odpadów stałych w Baborowie - druk nr 223/21 (18:26:00)

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - pozytywna

Głosowanie dotyczące uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska odpadów stałych w Baborowie - druk nr 223/21 (18:26:00)- zał. nr 30 do protokołu

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wiesław Sobczyk, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Jadwiga Kowalczykowska, Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Ewa Stanulewicz, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Krzysztof Tokarz, Dagmara Fryzel-Kalita
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę  Nr XX/243/21, która stanowi zał. nr 31 do protokołu.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym (18:27:00)

Przew. poinformował, że pełnił dyżury w UM z wyłączeniem okresu, w którym przebywał na urlopie.
Ponadto uczestniczył w uroczystościach w Kuźni Raciborskiej na zaproszenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie – Lasy Państwowe upamiętniającej saperów, którzy zginęli na terenie tych lasów.

Uczestniczył w spotkaniu  z udziałem Burmistrza, radnych powiatowych z Gminy Baborów z Wicestarosta dot. stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Baborów. Ponadto z Burmistrzem  dokonał objazdu dróg gminnych, kilkakrotnie ul. Kolejową.

Uczestniczył z Burmistrzem w jubileuszu 75 Klubu Sportowego KS Sokół Boguchwałów, stad podziękował Prezesowi i wszystkim działaczom klubu za zaangażowanie.

Do biura rady wpłynęły następujące pisma:
-P. Kszysztofa Szczudło – które zostało na prośbę piszącego przeczytane- zał. nr 32 do protokołu.
-do wiadomości Rady od radnej Powiatu Ireny Sapa i radnej Doroty Fitzoń do Starostwa dot., -wykonania pilnego remontu dróg powiatowych zał. nr 33 do protokołu.
- radnego Powiatu Artura Czechowicz do Starostwa Powiatowego dot. propozycji rozwiązania problemu ciężkiego sprzętu na drogach – zał 34 do protokołu.
- petycje z 19 maja br. mieszkańców ul. Kolejowej – petycje zostały przekazane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jednak po konsultacji prawnej będą one przekazane Burmistrzowi Gminy. Wszyscy wiedzą w jakim stanie jest droga przy ul. Kolejowej. Ta droga powinna być zrobiona co najmniej 10 lat temu. Już przy remoncie ul. Nowej można było zastanowić się nad remontem ul. Kolejowej. Wnioski składane o dofinansowanie na tę ulicę miały być traktowane jako rezerwowe. Ta droga jest niezbędna do wykonania. Zdaje sobie sprawę z uciążliwości ciężkiego transportu, ale jesteśmy gminą rolniczą. Jeżeli przedsiębiorca uzyskał stosowne pozwolenia na prowadzenie swojej działalności, zatrudnia pracowników z Gminy. Burmistrz robi się wszystko, by zmniejszyć te uciążliwości a jest osądzany niesprawiedliwie i to przez radnych, że nic nie robi w tym względzie. Szkoda, że nie ma mieszkańców ul. Kolejowej, którzy nosili się z zamiarem przyjścia. Zwrócił się do mieszkańców, że Burmistrz i radni robią wszystko, by ta droga była zrobiona dla ich bezpieczeństwa i komfortu. Poprosił o cierpliwość , nic nie dzieje się od razu,  przygotowania do wykonania inwestycji wymagają czasu. Jest to potężna inwestycja związana z przebudowa. Później będzie wiązała się z utrudnieniami.

Radna K.Bartman – uzupełniła, że zanim odbyły się konsultacje z radcą prawnym Komisja trzykrotnie spotkała się. Z czego jedno było wyjazdowe z Burmistrzem na ul. Kolejową i kolejne z mieszkańcami tej ulicy.  Stwierdziła, że mimo, że nie należy to do kompetencji Komisji członkowie zaangażowali się w tą sprawę i jako Przew. dalej chciałaby spotykać się z tymi mieszkańcami. Prośby zawarte w jednej z petycji były nie do zaakceptowania i zrealizowania. Podczas spotkania padło wiele słów nieprawdziwych, również od radnych. Usłyszała stwierdzenie, że co to jest 2 mln zł, że dał nam to Gowin itp., że to gorsze pieniądze. Jej zdaniem powinniśmy się cieszyć z tych środków niezależnie, kto je dał czy PiS czy inna opcja polityczna. Zapewniła o swojej obecności na spotkaniu organizowanym przez Burmistrza z mieszkańcami ul. Kolejowej.

7. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym (18:48:00)

Burmistrz Gminy dodał, że inwestycja przebudowy obejmuje nie tylko ul. Kolejową, ale także duże skrzyżowanie z ul. Opawską. Miedzy mieszkańcami przepływają nieprawdziwe informacje. Przebudowa skrzyżowania to budowa nowego kolektora. Przez prawie dwa lata starano się przejąć działki od PKP.  Gmina odpowiada za kanalizacje deszczowa w skrzyżowaniu i pozostałych drogach. W 95 % kanalizacja deszczowa w Baborowie jest własnością Gminy Baborów, do tego dochodzą wodociągi, dochodzą uzgodnieni a z pięcioma spółkami PKP.  Zakończyły się uzgodnienia z firmą ORANGE w celu przebudowy kilku słupów. Omówił cały zakres jakie mają być wykonane podczas przebudowy ul. Kolejowej oraz jakich uzgodnień dokonano jakie są w trakcie.

Gmina uzyskała pozwolenie na rozbiórkę budynku magazynowego przy ul. Kolejowej, którego stan techniczny stwarzał zagrożenie. Podczas rozbiórki będą czynione starania, aby uciążliwości były jak najmniejsze.
Dokonano uzgodnień w formie protokołu z przedsiębiorcą co do bieżącego zabezpieczenia drogi.
W okresie miedzysesyjnym kilkakrotnie uczestniczył w spotkaniach w SUBREGIONIE Południe, dot. kolejnego okresu finansowania.

Nawiązał do wielu zdarzeń w tej kadencji, za które Burmistrz jak i radni pociągani są do odpowiedzialności, a na które nie mają wpływu . Są to burze, ulewy powodujące podtopienia , zniszczenia mienia, powalone drzewa itp.

Poinformował jakie tematy zostały poruszone podczas spotkania z przedstawicielami Starostwa powiatowego odnośnie remontów dróg powiatowych. Wystąpiono do Powiatu o zmianę kategorii dróg. Procedura rozpoczęła się w tym roku. W tym przypadku Gmina liczy na działania radnych powiatowych z terenu naszej Gminy, bo Gmina chce przejąc te trzy drogi, ale w dobrym stanie. Nie można sobie pozwolić na przejęcie dróg w beznadziejnym stanie, by po przejęciu od razu ponosić koszty remontu.

Uczestniczył w spotkaniach dot. utworzenia spółki Opolskie Południe dot. budowy inwestycyjnej, dot. utworzenia gminnej przychodni zdrowia.

Złożył gratulacje radnemu M.Bliźnickiemu za zaangażowanie działaczy, mieszkańców
w działalność Klubu Sportowego Sokół Boguchwałów z okazji 75 rocznicy funkcjonowania klubu.

8. Zapytania, wolne wnioski. (19:04:00)
Burmistrz Gminy – zwrócił się z prośbą do radnych Powiatu o wsparcie działań dot. odwodnienia kratki ściekowej w Rakowie w drodze powiatowej, wykonania odwodnienia na ul. Głubczyckiej przy figurze Nepomucena i przystanku autobusowym, remontu nawierzchni dróg powiatowych, które Gmina Baborów w przyszłości chce przejąć. Poprosił o monitorowanie planowanych remontów dróg. Gmina przymierza się do przebudowy infrastruktury technicznej w Rakowie o bardzo szerokim zakresie współpracy z Powiatem. Planowane są obchody 800 lecia Księżego Pola. Gmina złożyła wniosek do Powiatu o wydanie warunków na wykonanie przebudowy kolektora kanalizacji deszczowej od ZUK do skrzyżowania z ul. Strażaków.

Radna Powiatu Irena Sapa – poprosiła, by  wszystkie wymienione zadania ując w zestawieniu i przesłać do Powiatu i radnym, by w przyszłym roku można było przyjąć do budżetu.

Radny M.Bliźnicki – zgłosił wniosek do Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie końcowego sprawozdania z wykonania zadania do rozwoju sportu MKS Klub Sportowy Cukrownik Baborów za okres od 1 września do 31 grudnia 2019r. Wg jego oceny są tam bardzo duże nieprawidłowości. Gdyby KR zajmowała się tym, chciałby uczestniczyć w posiedzeniu. Poprosił o poddanie wniosku pod głosowanie.

Przew. RM – stwierdził, że z informacji przekazanej przez p.A.Czechowicza wynika, że KR zajmowała się tym tematem.

Przew. Komisji Rewizyjnej – Komisja sprawdzała, ale nie ten rok.

Przew. RM poddał pod głosowanie w/w wniosek.

W wyniku głosowania 13 radnych głosowało za przyjęciem wniosku, przeciw 0.

Radny W.Sobczyk – zapytał , kiedy rozpocznie się tzw. paczerowanie dróg powiatowych

Radna Powiatu I.Sapa – odpowiedziała, że nie będzie paczerowania dróg, odcinkami będą łatane  ubytki masą na gorąco, ma być to bardziej skuteczne. Powinno to ruszyć za kilka dni.

Radny M.Bliźnicki – wskazał na bardzo zły stan drogi Sucha Psina – Baborów i sypania rozdrobnionego gruzu w ubytki w Czerwonkowie, co się nie sprawdza. Ubytki są o głębokości 20 cm.

Radna Powiatu- stwierdziła, że Powiat nie sypie gruzu

Radny Powiatu A.Czechowicz – chodzi o skrajnie drogi, nie da się zrobić metodą masą na zimno. Przy takiej dewastacji poboczy Powiat musiałby wymienić cały dywanik, łącznie z uzupełnieniem podbudowy, której obecnie już nie ma. Gdyby asfalt był położony to za kilka dni byłby już zniszczony.

Radny K.Morys – zapytał jaki zakres będzie obejmował remont drogi Czerwonków - Księże Pole

Radny Powiatu A.Czechowicz-  poinformował, że remont drogi na Dobrosławice będzie obejmował tylko wymianę nawierzchni . Droga Czerwonków-Księże Pole to przebudowa o podobnym zakresie jak była robiona z Księżego Pola do Kietrza. Remont będzie do skrzyżowania na Baborów.

Radna M.Jakubowska – zapytała o przycięcie drzew powiatowych

Radny Powiatu A.Czechowicz – poinformował, że Powiat miał termin do 30 czerwca, ale już wiadomo, że będzie opóźnienie. Jest pozwolenie na wycinkę drzew, ale Powiat nim wyłoni wykonawcę, musi  zmierzyć objętość drzew, które ewentualnie byłoby pozyskane z tej wycinki i tu był problem z brakarzem . Podobno oferty już wpłynęły i na dniach wyłoniony zostanie wykonawca wycinki drzew na Gminie Baborów. Dotyczy to drzew w Rynku, na ul. Krakowskiej, jedno drzewo w Czerwonkowie.

Radny R.Kraszewski – zapytał o prace wykonywane na skrzyżowaniu ul. Polnej i Opawskiej oraz o rowy częściowo wyczyszczone na ul. Polnej. Czy prawda jest, że na ul. Polnej jest wodociąg z rur azbestowych i ile razy był już łatany.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że na skrzyżowaniu w kierunku przepustu kolejowego były wykonywane prace w celu jego udrożnienia i prace są ukończone i teren uporządkowany.
W ubiegłym roku były realizowane prace dot. odtworzenia rowu na ul. Polnej do momentu przepustu drogowego i były plany, by przeprowadzić pomiar geodezyjny a następnie wykonanie zbiornika, którzy przyjmowałby wodę z góry ul. Opawskiej. Wodociąg na ul. Polnej jest wykonany z rur azbestowych i jest awaryjny, wymaga wymiany.

Radna D.Fryzel-Kalita – zwróciła uwagę, by przy remoncie drogi na Księże Pole zadbać o to, aby pobocza tej drogi były dobrze zabezpieczone, żeby nie doszło do sytuacji, gdzie po pierwszej ulewie będą zniszczone pobocza. Stwierdziła, że cieszy ją, że są takie osoby jak radny R.Kraszewski, które tak dokładnie sprawdzają wszystkie dane dot. gospodarki śmieciowej. Stara się zrozumieć, ale pewne informacje i zarzuty są zbyt mało konkretne. Np. wspomniał radny o sporej  kwocie, którą ZUK pozyskał z tytułu gospodarki śmieciami. Chciałaby wiedzieć na jaką kwotę ZUK się wzbogacił. Jeżeli zdaniem radnego, rozliczenie śmieci dla niezamieszkałych bezpośrednio z Urzędem ma daleko idące korzyści. Poprosiła o podanie powodów, argumentów, korzyści, które świadczą o tym, by przejść na takie rozliczenie. Zapytała radnego o dowody na to, że Gmina dopłaca do gospodarki śmieciowej z pieniędzy uzyskanych od zamieszkałych do gospodarki jeżeli chodzi o wywóz popiołu z tymi z niezamieszkałych.

Radny R.Kraszewski – część informacji będzie weryfikowana w trakcie prac Komisji Rewizyjnej
i stara się w Urzędzie o dostęp do niektórych dokumentów. Jeżeli chodzi o wywóz śmieci jak Pani sobie prześledzi niektóre komisje, sesje to padają tam stwierdzenia, że odpady z niezamieszkałych tj. firm czyli plastiki, papier, szkła, zmieszane i popiół. Popiół jest deponowany na składowisku
w Baborowie i za deponowanie tego popiołu ZUK jako deponujący płaci opłatę środowiskową za cały tonaż. Na dzień dzisiejszy nie jest w stanie powiedzieć o jakie sumy chodzi, bo trzeba byłoby zweryfikować jakie to są ilości od przedsiębiorców, na jakiej podstawie, jak to jest wyliczane. Obecnie mieszkaniec płaci 28 zł., a przedsiębiorca 36 zł za pojedynczy kubeł.  Wg niego  przedsiębiorców jest ok. 100, którzy maja z ZUK podpisane umowy. Będziemy starać się weryfikować. Jeżeli wywozi się  całego tonażu 583 t z całej Gminy popiołu łącznie z firmami a płaci się za każdą tonę 270 zł, który koszt poniosła Gmina to sadzi, że zapłaciła również za popiół
z tych firm. To jest wstępny wniosek, który należy zweryfikować u Marszałka Woj. Opolskiego.
Na dzień dzisiejszy nie ma żadnej informacji ile odprowadza opłaty środowiskowej wysypisko
w Dzierżysławiu z naszej Gminy i raczej nie udzielą takiej informacji, bo zasłonią się tajemnicą handlową jako prywatny przedsiębiorca. Czekamy na przeprowadzenie weryfikacji dokumentów
z Urzędu i ZUK.

Radna D.Fryzel -Kalita – czyli należy rozumieć, że wszystko jest w trakcie weryfikacji.

Radny R.Kraszewski – Komisja Rewizyjna jest zobowiązana planem pracy do przeprowadzenia kontroli gospodarki śmieciowej, która została rozpoczęta i zawieszona z uwagi na pandemię, ale będzie kontynuowana.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że skoro po dwóch latach największym problemem jest popiół , to jak najbardziej jest za tym, by komisja sprawdziła. Nie wie czy w przypadku rodo będzie możliwość uzyskania dane wszystkich przedsiębiorców, które mają lub nie mają popiołu. Baborów jest na tyle małą Gminą a mieszkańcy bardzo dobrze znają przedsiębiorców.

Radny R.Kraszewski – stwierdził, że jeżeli Burmistrz może pomóc, gdzie można pewne informacje uzyskać to szybciej przeprowadzi komisja weryfikację.

Przew. RM – zachęcił radnych do dzielenia się pomysłami nie tylko krytyką, która również jest potrzebna. Jest ciekawy różnych pomysłów ze wskazaniem na źródło finansowania.

Radny R. Kraszewski- Burmistrz zarzuca mu brak współpracy. Prosił o informacje o spotkaniach , w których chciałby uczestniczyć. Ostatnie spotkanie z mieszkańcami ul. Kolejowej przyniosło pozytywny efekt i doprowadziło do kompromisu. Pierwsza propozycja postawienia ekranów na wysokości torów to odciełaby kolej od ulicy. Na terenie otwartym nie obowiązują obostrzenia wystarczy zachować odległość.

Przew. RM – stwierdził, że w jednym z wywiadów przy którym był również radny Kraszewski radny W. Sliwiński stwierdził, że rada w większości nie analizuje projektów uchwał. To był publiczny wywiad, który pokazał się w mediach. Twierdzenie czegoś takiego uderza w radnych, nigdy nie powiedziałby czegoś takiego, bo sugeruje się tym, że radni nie czytają projektów uchwał i ich nie analizują. Do tematu wrócimy na posiedzeniach komisji.

Burmistrz  Gminy – stwierdził, że nie przypomina sobie w którym momencie mówił o ekranach akustycznych od strony kolei, bo pomysł od samego początku był nieracjonalny. Starzałoby to jeszcze większe zagrożenie dla mieszkańców. Mówienie o tym przez radnego utwierdza
w przekonaniu o przekłamaniach w przekazywaniu kolejnych informacji. Ani razu tego tematu nie było, ponieważ jest to nieracjonalne wykonanie zabezpieczeń akustycznych odbijających dźwięk od ekranów w stronę zabudowy mieszkaniowej. Była tylko jedna możliwość utworzenia pasa zieleni izolacyjnej nie akustycznej. Mieszkańcom przekazywane są nieprawdziwe dane, wzbudzając później niepotrzebne negatywne emocje.

9. Zakończenie obrad. (19:50:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przew. RM zamknął XX sesje RM