Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XX Sesja RM - 30 czerwca 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 30 CZERWCA 2021 R. O GODZ. 16:00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
ODBĘDZIE SIĘ XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

Porządek obrad obejmuje:

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. 3. Debata nad raportem o stanie Gminy Baborów za 2020 rok
  1. a. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia (nieudzielenia) wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Baborów - projekt druk nr 234/21

   PDFRAPORT o stanie GMINY BABORÓW za 2020 rok.pdf

   PDFP-URM-234-21 - wotum zaufania Burmistrzowi za 2020 r.pdf

 4. 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2020 r., ocena wykonania budżetu za 2020 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
  1. 4.1. przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

   PDFZB-222-21 - sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za 2020 rok.pdf

  2. 4.2. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.

   PDFUchwała Nr 127-2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2020 r.pdf

  3. 4.3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów,

   PDFWniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r oraz udzielenie absolutorium.pdf

  4. 4.4. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 r. ,

   PDFUchwała Nr 235-2021 SO RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 r sig.pdf

  5. 4.5. dyskusja,
  6. 4.6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2020 r. - projekt druk nr 235/21

   PDFP-URM-235-21 - zatwierdzenie sprawozdania za 2020 rok.pdf

  7. 4.7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2020 rok - projekt druk nr 236/21

   PDFP-URM-236-21 - absolutorium za 2020 rok.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 5.1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baborów na rok szkolny 2021/2022 - druk nr 224/21

   PDFP-URM-224-21 - określenie ceny paliw w roku szkolnym 2021-22.pdf

  2. 5.2. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego- projekt druk nr 225A/21

   PDFP-URM-225A-21 - wzór wniosku na dodatek mieszkaniowy.pdf

  3. 5.3. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony– projekt druk nr 226/21

   PDFP-URM-226-21 - dzierżawa- Baborów - 137-4, Raków- cz. dz.168.pdf

  4. 5.4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt druk nr 227/21

   PDFP-URM-227-21 - sprzedaż działki nr 418-7 w Rakowie - poprawa warunków.pdf

  5. 5.5. wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Prudniku- projekt druk nr 228/21

   PDFP-URM-228-21 - utworzenie SIM Sp z o.o. w Prudniku.pdf

  6. 5.6. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - projekt druk nr 229/21

   PDFP-URM-229-21 - zatwierdzenia wniosku o wsparcie środkami z RFM objęcia udziałów w SIM.pdf

  7. 5.7. wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Baborów wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Opolskie Południe Sp. z o.o. w Prudniku - projekt druk nr 230/21

   PDFP-URM-230-21 - wniesienie aportu do SIM Sp z o.o. w Prudniku.pdf

  8. 5.8. zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2021 rok - projekt druk nr 231/21

   PDFP-URM-231-21 - zmiana uchwały budżetowej i zmiany do budżetu na 2021 rok.pdf

  9. 5.9. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 232/21

   PDFP-URM-232-21 - zmiana WPF.pdf

  10. 5.10. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów"- projekt druk nr 233/21

   PDFP-URM-233-21 - zmiana programu opieki nad zwierzętami.pdf

  11. 5.11. uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska odpadów stałych w Baborowie - druk nr 223/21

   PDFP-URM-223-21 - uchylenie uchwały w sprawie opłat za korzystanie ze składowiska odpadów w Baborowie..pdf

 6. 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym
 8. 8. Zapytania, wolne wnioski.
 9. 9. Zakończenie obrad.
 10. Przewodniczący Rady Miejskiej
 11. Krzysztof Tokarz
 12. Baborów, dnia 23 czerwca 2021 r.