Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- dz. 576/8, cz. 1242/6, cz. dz. 114/3 w Baborowie, dz. 228 w Dziećmarowie

 Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości:

1. Działka nr 576/8 o pow. 91 m2 oznaczona jako dr (droga) położona w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi – 41,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.

Teren na którym leży działka nr 576/8 oznaczony jest symbolem 8-MNUII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.Przeznaczenie podstawowe dla terenu – 8-MNUII: tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa, o której mowa powyżej obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, rekreacji, biura, gabinety.Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.Dopuszcza się : usługi gastronomii, obiekty związane z obsługą działalności rolniczej oraz obsługą sprzętu rolniczego, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, budynki gospodarcze, garaże,obiekty małej architektury.


2. Część działki nr 1242/6 o pow. 15 m2, oznaczonej jako B- tereny budowlane położone w Baborowie, przy ul. Raciborskiej dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Głubczycach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem pod garaż.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi – 15,00 zł brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia danego miesiąca.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

Dopuszcza się: usługi handlu, rzemiosła w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie
o symbolach 5-MWI, funkcję usługową z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, a także biura i gabinety, w parterach nowo – realizowanych budynków mieszkalnych, jeśli obejmuje ona nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej parteru budynków mieszkalnych; lokalizację wolno stojących obiektów usługowych z zakresu funkcji wymienionej w lit.a,sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,garaże, budynki gospodarcze.

Obowiązuje zakaz:realizacji garaży jako obiektów tymczasowych, realizacji obiektów handlu hurtowego.

Obowiązuje nakaz: dla nowych garaży zbiorowych utrzymania jednolitej formy, geometrii dachu, a ponadto nakaz ujednolicenia materiałów wykończeniowych elewacji.Ponadto informuję, że działka nr 1242/6 częściowo leży w strefie B ochrony konserwatorskiej.

3. Działka nr 228 o pow. 200 m2 oznaczona jako grunty rolne zabudowane (Br-RII) położona w Dziećmarowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OP1G/00021226/0 jako ogródek przydomowy.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi – 90,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.

Teren obejmujący działkę nr 228 w Dziećmarowie oznaczony jest symbolem 7DZ -MNUI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 7DZ-MNUI:Zabudowa mieszkaniowo- usługowa obejmująca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa, obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, sportu, biura, gabinety.

4. Część działki nr 114/3 o pow. 76 m2 oznaczonej jako dr- droga położona w Baborowie, przy Osiedle Akacjowe, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi – 35,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.
Obszar obejmujący działkę nr 114/3 w Baborowie oznaczony symbolem 2KDL1/2, stanowi tereny ulic publicznych klasy lokalnej.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 28 kwietnia 2021r., w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Gminy Baborów.