Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia-nieruchomości na terenie Gminy Baborów

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA NA TERENIE
GMINY BABORÓW

 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Baborów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do użyczenia:
1. nieruchomość stanowiącą budynek, w którym mieści się świetlica wiejska i lokal mieszkalny, zlokalizowany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 200/7 o pow. 0,1948 ha, położonej w Czerwonkowie, zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021231/8 stanowiącej inne tereny zabudowane (Bi); obszar obejmujący działkę nr 200/7 oznaczonym jest symbolem 1CZ-UPUKI i stanowi tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi publiczne i komercyjne istniejące i nowo – projektowane;
2. nieruchomość stanowiącą budynek, w którym mieszczą się pomieszczenia świetlicy wiejskiej oraz lokal użytkowy, zlokalizowany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 396/4 o pow. 0,0686 ha, położonej w Dziećmarowie zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021226/0 stanowiącej inne tereny zabudowane (Bi); obszar obejmujący działkę nr 396/4 oznaczony jest symbolem 1DZ-UPUKI i stanowi tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi publiczne i komercyjne istniejące i nowo – projektowane;
3. nieruchomość stanowiącą budynek, w którym mieści się świetlica wiejska i lokal mieszkalny oraz budynek gospodarczy, zlokalizowane na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 70/2 o pow. 0,1300 ha, położonej w Dzielowie zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021232/5 stanowiącej inne tereny zabudowane (Bi); obszar obejmujący działkę nr 70/2 oznaczony jest symbolem 1DL-UPI i stanowi tereny zabudowy usługowej - z podstawowym przeznaczeniem pod usługi publiczne istniejące i nowo -projektowane;
4. nieruchomość stanowiącą budynek, w którym mieści się świetlica wiejska wraz z wiatą drewnianą, zlokalizowany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 107/1 o pow. 0,0200 ha, położonej w Księżym Polu zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00024309/7, stanowiącej tereny mieszkaniowe (B) i częściowo na działce nr 107/2 o powierzchni 0,1100 ha, położonej w Księżym Polu, zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021223/9 stanowiącej tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz); obszar obejmujący działki nr 107/1 i 107/2 oznaczony jest symbolem 1KP-UPI i stanowi tereny zabudowy usługowej - z podstawowym przeznaczeniem pod usługi publiczne istniejące i nowo -projektowane;
5. nieruchomość stanowiącą dwa przyległe budynki, w których mieści się świetlica wiejska oraz Ochotnicza Straż Pożarna, zlokalizowane na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 395 o pow. 0,1900 ha, położonej w Rakowie, zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021229/1 stanowiącej inne tereny zabudowane (Bi); obszar obejmujący działkę nr 395 oznaczony jest symbolem 2RA-UPI i stanowi tereny zabudowy usługowej;
6. nieruchomość stanowiącą budynek szatni sportowej, zlokalizowany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 394/7 o pow. 0,0615 ha, położonej w Rakowie, zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021229/1 stanowiącej inne tereny zabudowane (Bi); obszar obejmujący działkę nr 394/7 oznaczony jest symbolem 1RA-USI i stanowi tereny sportu i rekreacji istniejące i nowo projektowane,
7. nieruchomość stanowiącą budynek, w którym mieści się świetlica wiejska, Ochotnicza Straż Pożarna i lokal przeznaczony na działalność bankową, zlokalizowany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 286/4 o pow. 0,0800 ha, położonej w Suchej Psinie zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021228/4 stanowiącej inne tereny zabudowane (Bi); obszar obejmujący działkę nr 286/4 oznaczony jest symbolem 10DL-MNUI i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej;
8. nieruchomość stanowiącą budynek, w którym mieści się świetlica wiejska, lokal mieszkalny, lokal użytkowy i oddział biblioteki oraz budynek gospodarczy, zlokalizowane na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 124 o pow. 0,2000 ha, położonej w Sułkowie zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021224/6 stanowiącej tereny mieszkaniowe (B); obszar obejmujący działkę nr 124 oznaczony jest symbolem 1SU-UPUKI i stanowi tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi publiczne i komercyjne istniejące i nowo – projektowane;
9. nieruchomość stanowiącą budynek, w którym mieści się świetlica wiejska, zlokalizowany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 129/2 o pow. 0,1473 ha, położonej w Szczytach zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021230/1 stanowiącej inne tereny zabudowane (Bi); obszar obejmujący działkę nr 129/2 oznaczony jest symbolem 1SC-MNII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - nowo projektowane;
10. nieruchomość stanowiącą część budynku, w którym mieści się świetlica wiejska, lokal na działalność bankową, lokal użytkowy oraz Ochotnicza Straż Pożarna, zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 398 o pow. 0,3535 ha, położonej w Tłustomostach, zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00037433/9 stanowiącej częściowo tereny mieszkaniowe (B) oraz częściowo grunty orne (RIIIa); obszar obejmujący działkę nr 398 oznaczony jest symbolem 1TM-MWI, który stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej istniejące i nowo - projektowane, a częściowo 6TM-MNUI, który stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej;
11. nieruchomość stanowiącą budynek amfiteatru, w skład którego wchodzi: zadaszona scena, zaplecze techniczne, sanitariaty, widownia z ławkami i monitoring oraz budynek gospodarczy na potrzeby boiska sportowego, zlokalizowane na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 532 o pow. 1,5700 ha, położonej w Baborowie, zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2 stanowiącej częściowo tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) i częściowo inne tereny zabudowane (Bi); obszar obejmujący działkę nr 532 oznaczony jest częściowo symbolem 1-ZPI, który stanowi teren zieleni urządzonej obejmującej: parki, ogrody, zieleńce, a częściowo 2-USI, który stanowi tereny sportu i rekreacji obejmujące obiekty i urządzenia sportu i rekreacji;
12. działki oznaczone w ewidencji gruntów pod nr 533 o pow. 1,3100 ha i nr 1613/2 o pow. 0,0800 ha, położone w Baborowie, na których zlokalizowane jest boisko sportowe wraz z zadaszoną trybuną i miejscami dla widowni oraz szatnia sportowa i budynek kasy na bilety, zapisane
w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2 stanowiące częściowo tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) i inne tereny zabudowane (Bi); obszar obejmujący działkę nr 533 oznaczony jest symbolem 2-USI, który stanowi tereny sportu i rekreacji obejmujące obiekty i urządzenia sportu i rekreacji; obszar obejmujący działkę nr 1613/2 oznaczony jest częściowo symbolem 1-ZPI, który stanowi teren zieleni urządzonej obejmującej: parki, ogrody, zieleńce, a częściowo 2-USI, który stanowi tereny sportu i rekreacji obejmujące obiekty i urządzenia sportu i rekreacji;
13. nieruchomość stanowiącą część budynku w postaci pomieszczeń obejmujących parter budynku, w którym mieszczą się lokale użytkowe, pomieszczenie na pierwszym piętrze oraz pomieszczenia na drugim piętrze, zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 1428/3 o pow. 0,0606 ha, położonej w Baborowie przy ul. Rynek 17/2 i 17/4, zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00037244/7, stanowiącej tereny mieszkaniowe (B); obszar obejmujący działkę nr 1428/3 oznaczony jest symbolem 3-UPI, który stanowi tereny produkcyjno – usługowe obejmujące obiekty produkcyjne, magazynowo – składowe, usługowe w tym usługi logistyczne, rzemiosła;
14. nieruchomość stanowiącą część budynku w postaci pomieszczeń obejmujących salę widowiskową wraz z pomieszczeniami, WC, zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 1433 o pow. 0,1500 ha, położonej w Baborowie przy ul. Rynek 9, zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00025419/8, stanowiącej tereny mieszkaniowe (B); obszar obejmujący działkę nr 1433 oznaczony jest symbolem 7-MWUI, który stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.


Nieruchomości przeznacza się w użyczenie na czas nieokreślony dla Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni, tj. do dnia 20 kwietnia 2021 r. w prasie oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

                                                                                                                                                           Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                                                                                   Tomasz Krupa