Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów

 

http://bip.baborow.pl/download//32776/zalacznik-nr-4-dane-przestrzenne-o-obiekcie.xml


 

UCHWAŁA NR XVI/186/20 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów


Baborów, dnia 26 lutego 2021 roku

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW

Z DNIA 26 LUTEGO 2021 ROKU

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Baborowie uchwały nr XVI/186/20 z dnia 5 listopada 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów, zwanego planem.

Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny, stanowiący integralną część ww. uchwały, która jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Baborowie, w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 17, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych (nr tel. +48 77 403 69 34), po uprzednim zgłoszeniu w Punkcie Obsługi Klienta, usytuowanym na parterze Urzędu Miejski.

Zainteresowani mogą składać wnioski, uwagi do ww. planu, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wnioski, uwagi należy składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Baborowie,  48 – 120 Baborów, ul. Ratuszowa 2a,
  • ustnie do protokołu, w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego w Baborowie, w godzinach pracy urzędu, po uprzednim zgłoszeniu w Punkcie Obsługi Klienta i usytuowanym na parterze U.M.;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Uwaga, wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy plan – Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.).

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Gminy Baborów danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Gminy Baborów.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w związku z procedowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  –  na podstawie ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

TOŻSAMOŚĆ I  DANE

KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Baborów, ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów, nr tel. 77 40 369 20-21, adres e-mail; um@baborow.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Burmistrz Gminy Baborów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail iod@baborow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA

 I PODSTAWA PRAWNA

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją procedury planistycznej dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania na podstawie art. 17 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczących m.in. wniosków i uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz organizacji dyskusji publicznej.

Dane osobowe w zakresie Pani/Pana numeru telefonu i/lub adresu e-mail przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody – art.6 ust.1 lit. a RODO. 

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Pana danych może być projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;

  • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych pozyskanych na podstawie art.6 ust.1 lit a RODO,przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

W zakresie wykonywania prawa dostępu – jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, osoba ta ma prawo do uzyskania informacji o ich źródle - o ile informacja ta nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne.

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie  oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Baborowie w dniu 26 lutego 2021 roku