Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 796/1 w Baborowie przy ul. Ogrodowej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 796/1 o powierzchni 0,0590 ha, obręb Baborów, ul. Ogrodowa, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. Wg ewidencji gruntów działka nr 796/1 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nieuzbrojona. Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 796/1 w miejscowości Baborów oznaczony jest symbolem 15-MNII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się: biura, gabinety, usługi sportu i rekreacji, usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, garaże, budynki gospodarcze.

Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego.

Cena nieruchomości 25.280,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 6 kwietnia 2021 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  16 marca 2021 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

                                   Burmistrz Gminy Baborów

                                  Tomasz Krupa