Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- cz. dz. 817/12 w Baborowie przy ul.Stawowej

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2019r. poz. 2020) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy następującą część działki o pow. 15 m2 położonej w Baborowie przy ul. Stawowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga ( dr ) z przeznaczeniem pod garaż.

Obszar obejmujący działkę nr 817/12 w miejscowości Baborów oznaczony symbolem

1-MNIII, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Dopuszcza się

a)biura, gabinety,

b)usługi sportu i rekreacji,

c)usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej,

d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e)ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

f)zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,

g)budynki gospodarcze, garaże.

Czynsz dzierżawny dla części działki nr 817/12 wynosi 15,00 zł brutto miesięcznie,

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 25 stycznia 2021r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów i stronach internetowych UM.