Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości wyznaczonej do użyczenia- cz. dz. 1333/5 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej

 

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do użyczenia część działki o pow. 150m2 ha z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1333/5 zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie, przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej w tej części jako tereny mieszkaniowe (B) w celu zagospodarowania terenu pod ustawienie pojemników na odpady oraz miejsca parkingowe dla samochodów.

Umowa użyczenia jest umową nieodpłatną.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar obejmujący działkę nr 1333/5 w Baborowie jest częściowo oznaczony symbolem 6-MWII, a częściowo symbolem 3-UP,UKII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Część oznaczona symbolem 6-MWII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

Dopuszcza się:

- usług, handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

- ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place dla ruchu pojazdów,

- zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

- obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

- garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2,

- budynki gospodarcze,

- rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 19 stycznia 20201.,w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Gminy Baborów.