Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA I GMINY BABORÓW - w Baborowie: przy ul. Głubczyckiej, Krzyżowej, Kresowej, w Dziećmarowie i Rakowie

Burmistrz Gminy Baborów

na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65)
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców:

1. Część działki o pow. 80 m2 z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1610/6 zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Krzyżowej, oznaczonej jako zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Czynsz dzierżawny dla części działki wynosi –  36,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.
Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r obszar obejmujący działkę nr 1610/6 w Baborowie, oznaczony symbolem 12-ZNI stanowi tereny trwałych użytków zielonych obejmujących: łąki, pastwiska.

2. Działkę o pow. 500m2 ha oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 216 zapisaną w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021226/0 położoną w Dziećmarowie, oznaczoną jako  zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Czynsz dzierżawny dla działki wynosi – 225,00 zł brutto rocznie, płatny z do 30 września  danego roku .
Zgodnie ze Studium - teren obejmujący działkę nr 216 oznaczony symbolem 6DZ-MNUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 6DZ-MNUI
Zabudowa mieszkaniowo – usługowa obejmująca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.
Funkcja usługowa obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, sportu, biura, gabinety.

3.Część działki o pow. 0,32 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 168 zapisaną w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021229/1 położoną w Rakowie, oznaczoną jako  grunty orne (R-IIIa, R-II) z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
Czynsz dzierżawny dla działki wynosi – 192,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września  danego roku.
Zgodnie ze Studium teren obejmujący działkę nr 168 w Rakowie, oznaczony symbolem 9RA-RI, stanowi tereny rolnicze.

4.Część działki o pow. 346 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr 1401/17  zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej
w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi)
z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi – 156 ,00 zł brutto rocznie,  płatny do 30 września każdego roku.

5. Część działki o pow. 133 m2 z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 1401/17 zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2 położonej
w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi)
z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Czynsz dzierżawny dla części działki wynosi –  60,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.


6. Część działki o pow. 12,50 m2 z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 1401/17  zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi) z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy.
Czynsz dzierżawny dla części działki  wynosi – 13,00 zł brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

7.Część działki o pow. 100,5 m2 z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1401/17 zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2 położonej
w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi)
z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Czynsz dzierżawny dla części działki wynosi – 46 ,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września każdego roku.

8. Część działki o pow. 13,50 m2 z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1401/17 zapisanej w Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi) z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy.
Czynsz dzierżawny dla części działki  wynosi –  14,00 zł brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

9. Część działki o pow. 173 m2 z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 1401/17 zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2 położonej
w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi)
z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Czynsz dzierżawny dla części działki wynosi – 78,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września każdego roku.

10. Część działki o pow. 9,60 m2 z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1401/17 zapisanej w Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi) z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy.
Czynsz dzierżawny dla części działki wynosi – 10,00 zł brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r. obszar obejmujący działkę nr 1401/17, oznaczony symbolem 7-MWII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
Dopuszcza się:
a)usług, handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
b)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c)ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place dla ruchu pojazdów,
d)zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,
e)obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,
f)garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2,
g)budynki gospodarcze,  rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych

11. Działkę o pow. 0,8949 ha oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 632/19 zapisaną w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021743/0 położoną w Baborowie, oznaczoną jako grunty orne -R II i zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
Czynsz dzierżawny dla działki wynosi – 700,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września  danego roku.
Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r, poniższy teren obejmujący działkę 632/19  oznaczony  symbolem 6-UP,UKII ma przeznaczenie :teren zabudowy usługowej obejmującej usługi publiczne i komercyjne. Oprócz w/w usług  na terenie o symbolu 6-UP, UKII mogą być realizowane usługi z zakresu zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 3 grudnia 2020r.,  w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Gminy Baborów.