Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 1408/13 w Baborowie przy ul. Ratuszowej

Burmistrz Gminy Baborów , zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. Poz.65 z dnia 22 listopada 2019.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:
Nieruchomość gruntowa zabudowana częścią budynku garażowego.

Działka o powierzchni 0,0022 ha wg ewidencji gruntów stanowi Bi- inne tereny zabudowane, zapisana w KW OP1G/00021222/2.
Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego placu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2011 r. nr 93 poz.1195), na którym leży działka nr 1408/13 oznaczony jest symbolem 2-MWUI i stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

Forma zbycia nieruchomości:  przeniesienie własności na rzecz właściciela budynku

Wartość nieruchomości : 2.369,00 zł

Nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci istniejącego częściowo zabudowania należącego do dzierżawcy działki.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 21 grudnia 2020 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 30 listopada 2020 r. oraz stronach internetowych Urzędu.