Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1714/40 w Baborowie przy ul. Strażaków (pod zabudowę)

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

w dniu 19 października 2020 r.

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż działki nr 1714/40 o pow. 0,1749 ha, zapisanej w KW OP1G/00036288/0, obręb Baborów, ul. Strażaków. Wg ewidencji gruntów działka nr 1714/40 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp); ark. mapy 3. Nieruchomość niezabudowana. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Strażaków. W ulicy Strażaków przebiega sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna. Przez niewielki fragment działki przebiega kanalizacja deszczowa.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1714/40 w miejscowości Baborów oznaczony jest symbolem 10-MNII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się: biura, gabinety, usługi sportu i rekreacji, usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, garaże, budynki gospodarcze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 101.290,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT). Wadium wynosi 10.130,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do dnia 16 listopada 2020 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

W dniu 18 września 2020 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Burmistrz Gminy Baborów

Tomasz Krupa