Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz. dz. 1401/17 i działka 578 położonych w Baborowie

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy :

1. Część działki o pow.168 m2 z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1401/17 zapisanej w Księdze Wieczystej po nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej , oznaczonej jako inne tereny zabudowane (Bi) z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Obszar obejmujący działkę nr 1401/17, oznaczony symbolem 7-MWII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Dopuszcza się zieleń urządzoną , obiekty małej architektury.Czynsz dzierżawny dla części działki wynosi 76,00 zł, płatny do 30 września danego roku.

2. Działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 578 o powierzchni 1.2680 ha zapisaną w Księdze Wieczystej pod nr OP1G/00012698/3 położoną w Baborowie, oznaczoną jako tereny przemysłowe (Ba) z przeznaczeniem do wykorzystania gruntu do działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Teren obejmujący działkę nr 578 oznaczony jest symbolem 4-PUI i stanowi tereny produkcyjno – usługowe obejmujące obiekty produkcyjne, magazynowo – składowe, usługowe w tym usługi logistyczne, rzemiosła.

1. Dopuszcza się:

a) obiekty zaplecza socjalnego

b) stacje paliw usługi techniczne motoryzacji

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym indywidualne oczyszczalnie ścieków

d) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

e) garaże,

f) zieleń urządzoną.

Inwestycje nie mogą stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych. Obowiązuje nakaz stosowania szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym na terenach parkingów, placów oraz dróg.

Czynsz dzierżawny dla części działki wynosi – 5.580,00 zł brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu.

Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia
7 października 2020r. w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Gminy Baborów.