Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie dla dotychczasowych dzierżawców- cz. dz. 1309/37, 632/28, 576/16, 1401/17, dz.1360

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020 poz. 65 z póź. zmian.)

                            Burmistrz Gminy Baborów
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości dla dotychczasowych dzierżawców:


1. Nieruchomość gruntowa położona w Baborowie przy ul. Wiejskiej, oznaczona geodezyjnie jako część działki nr 1309/37 o powierzchni 15 m 2 zapisana w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2 stanowiąca grunt wykorzystywany pod garaż.
Wg ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp).
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi- 15,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r, obszar obejmujący działkę nr 1309/37, oznaczony symbolem 4-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych
i komercyjnych. W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1.1. Dopuszcza się:
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
c) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,
d) garaże.

2. Nieruchomość gruntowa położona w Baborowie przy ul. Kolejowej, oznaczona geodezyjnie jako część działki nr 632/28 o powierzchni 15 m 2 zapisana w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2 stanowiąca grunt wykorzystywany pod budynek gospodarczy.
Wg ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) i inne tereny zabudowane (Bi).
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi- 15,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do
30 dnia każdego miesiąca.

Działka nr 632/28 położona w Baborowie oznaczona jest symbolem 4MWI - stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
1.1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1.1.1.Dopuszcza się:
a) funkcję usługową z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia,
a także biura i gabinety, w parterach nowo – realizowanych budynków mieszkalnych, jeśli obejmuje ona nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej parteru budynków mieszkalnych;
b) lokalizację wolno stojących obiektów usługowych z zakresu funkcji wymienionej
w lit.a,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
d) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
e) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,
f) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,
g) garaże, budynki gospodarcze.


3. Nieruchomość gruntowa położona w Baborowie przy ul. Powstańców, oznaczona geodezyjnie jako część działki nr 576/16 o powierzchni 20 m2 zapisana w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2 stanowiąca grunt wykorzystywany pod ogródek przydomowy.
Wg ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane (Bi).
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 9,00 zł brutto rocznie płatny do 30 września danego roku.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów teren na którym znajduje się działka przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową.


4. Nieruchomość gruntowa położona w Baborowie przy ul. Powstańców, oznaczona geodezyjnie jako część działki nr 576/16 o powierzchni 50 m2 zapisana w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2 stanowiąca grunt wykorzystywany pod ogródek przydomowy.
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 23,00 zł brutto rocznie płatny do 30 września danego roku.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów teren na którym znajduje się działka przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową.


5. Nieruchomość gruntowa położona w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczona geodezyjnie jako część działki nr 1401/17 o powierzchni 168 m2 zapisana w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2 stanowiąca grunt wykorzystywany pod ogródek przydomowy.
Wg ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane (Bi).
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 76,00 zł brutto rocznie płatny do 30 września danego roku.
Obszar obejmujący w/w działkę oznaczony symbolem 7-MWII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dopuszcza się zieleń urządzona i obiekty małej architektury


6. Nieruchomość gruntowa położona w Baborowie przy ul. Głubczyckiej, oznaczona geodezyjnie jako działka 1360 o powierzchni 0,0920 ha zapisana w Księdze Wieczystej nr OP1G/00011449/6 stanowiąca grunt wykorzystywany pod uprawy rolne.
W ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 60,00 zł brutto rocznie płatny do 30 września danego roku.

Obszar obejmujący w/w działkę oznaczony jest symbolem 2-MNUII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą


Zmiana wysokości podatku VAT i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów powoduje zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.
Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni tj. do dnia 11 września 2020r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl