Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy- dz. nr 1157/3, 1167, 1168, 1171, 1172, 1173/1, 1175, 1176, 1177 w Baborowie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020 poz. 65 z póź. zmian.)

                                Burmistrz Gminy Baborów
         podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości dla dotychczasowego dzierżawcy:

Działki o numerach: 1157/3 o pow. 0,1160 ha, 1167 o pow. 0,0540 ha, 1168
o pow. 0,0240 ha, 1171 o pow. 0,0140 ha, 1172 o pow. 0,0160 ha, 1173/1 o pow. 0,0130 ha, 1175 o pow. 0,0130 ha, 1176 o pow. 0,0140 ha, 1177 o pow. 0,0060 ha, 1178 o pow. 0,0130 ha, 1181/2 o pow. 0,1470 ha, 1182/2 o pow. 0,0370 ha- o łącznej pow. 0,4800 ha położone
w Baborowie pod uprawy rolne zapisane w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.

Wg ewidencji gruntów działki stanowią łąki – kl. IV (Ł )

Czynsz dzierżawny dla w/w działek wynosi- 96,00 zł. brutto rocznie, płatny do 30 września każdego roku.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej
Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i powyższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze.
Przeznaczenie podstawowe: Grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Zmiana wysokości podatku VAT i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów powoduje zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni tj. do dnia 10 września 2020r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl