Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów - część działki nr 466 w Suchej Psinie

Baborów, dnia 27 lipca 2020 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie jako administrator działki gminnej podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy część działki nr 466 o powierzchni 0,2240 ha, zapisanej w KW Nr OP1G/00021228/4, arkusz mapy 2, położonej w Suchej Psinie z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 

Wg ewidencji gruntów działka stanowi tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz).

Czynsz dzierżawny dla działki wynosi – 204,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr VIII- 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r., w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów przedmiotowa działka oznaczona jest następującym symbolem: teren obejmujący działkę nr 466 w Suchej Psinie częściowo oznaczony jest symbolem 1SP-USI, a częściowo oznaczony jest symbolem 7SP-RI.

Przeznaczenie dla części oznaczonej symbolem 1SP-USI – tereny sportu i rekreacji.

Przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji obejmujące obiekty i urządzenia sportu i rekreacji.

Przeznaczenie dla części oznaczonej symbolem 7SP-RI – tereny rolnicze.

Przeznaczenie podstawowe: grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza oraz zmiany wysokości podatku VAT powoduje zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 17 sierpnia 2020 r. oraz zamieszcza na stronach internetowych Urzędu i w prasie lokalnej.

                                                                           Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

                                                                                 mgr Aleksandra Bolik