Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 279 w Tłustomostach

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 279 o pow. 0,0480 ha, obręb Tłustomosty, arkusz mapy 1, KW OP1G/00021233/2. Wg ewidencji gruntów działka nr 279 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony na obszarze sołectwa Tłustomosty obejmujący działkę nr 279 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 279 oznaczony jest symbolem 3TM-MNUI i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na zagospodarowanie nieruchomości przyległej, na rzecz właściciela  sąsiedniej nieruchomości.

Cena nieruchomości: 5.130,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 3 września 2020 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  13 sierpnia 2020 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

                        Burmistrz Gminy Baborów

                    Tomasz Krupa