Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1757 w Baborowie przy ul. Wiejskiej

            Baborów, dnia 23 lipca 2020 r.        

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 15 lipca 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie przy ul. Wiejskiej, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1757 o powierzchni 0,1020 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2, arkusz mapy 3.

Ustalone wadium w wymaganym terminie wpłaciły dwie osoby. Do przetargu przystąpił jeden uprawniony oferent. Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 39.590,00 zł brutto.

Kwota wadium: 3.960,00 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 39.990,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych brutto) – cena zawiera podatek VAT 23%.

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Łukasz i Magdalena Fujarczuk.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 30 lipca 2020 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

          Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj