Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Garaż - Sułków

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Burmistrz Gminy Baborów

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 roku poz. 65),
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do najmu:

 

element wykazu art. 35 ust. 2 Ustawy nieruchomość
oznaczenie nieruchomości według księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości

Księga wieczysta OP1G/00021224/6 Działka nr 193/2

powierzchnia nieruchomości

16,70 m2

opis nieruchomości

Garaż położony w Sułkowie (obok posesji nr 86) przeznaczony do przechowywania i niezawodowej obsługi pojazdów mechanicznych. Składa się z jednego z jednego pomieszczenia.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr VIII- 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r., w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów ma następujące przeznaczenie: Obszar obejmujący działkę nr 193/2 w Sułkowie, oznaczony symbolem 1SU-USI, stanowi tereny Tereny sportu i rekreacji obejmujące obiekty i urządzenia sportu i rekreacji

termin zagospodarowania nieruchomości Rodzaj zawartej umowy np. na czas określony lub nieokreślony.
cena nieruchomości Nie dotyczy
wysokość stawek procentowych opłat z tytułu
użytkowania wieczystego
Nie dotyczy
wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy 2,03 zł/m2 + należny podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
termin wnoszenia opłat opłata miesięczna płatna 14 dni po otrzymaniu faktury
zasada aktualizacji opłat Wysokość stawki czynszu może ulec podwyższeniu proporcjonalnie do wzrostu wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa opolskiego.
informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie Nieruchomość przeznaczona do najmu.
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.


Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przy ul. Ratuszowej 2A   w dniu 21 lipca 2020 roku na okres 21 dni, oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.baborow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.baborow.pl.  Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w Nowej Trybunie Opolskiej

Z up. BURMISTRZA

Wiesław Kozyra

Sekretarz Gminy