Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu w okresie od sierpnia do grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW
W SPRAWIE NABORU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH UPOWSZECHNIANIU I ROZWIJANIU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W OKRESIE OD SIERPNIA DO GRUDNIA 2020 r.

I.  Rodzaj zadania: tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez realizację następującego celu publicznego:

1) zwiększenie mieszkańcom gminy Baborów dostępności do różnorodnych form aktywności sportowej,

2) osiąganie wysokich wyników sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportu,

3) poprawa kondycji fizycznej mieszkańców gminy,

4) promocja sportu i aktywnego trybu życia.

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 47 000,00 zł

III.  Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotację celową mogą otrzymać kluby sportowe:

1) działające na terenie Gminy Baborów;

2) szkolące zawodników w grach indywidualnych i zespołowych;

3) biorące udział w rozgrywkach w ramach współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie sportu;

4) niedziałające w celu osiągnięcia zysku i zrzeszające zawodników uprawiających określona dyscyplinę sportową.

2. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków z tytułu:

1) udziału w rozgrywkach sportowych prowadzonych przez uprawniony związek sportowy;

2) zakupu sprzętu sportowego, wody mineralnej oraz artykułów medycznych;

3) udziału lub organizowania zawodów i turniejów sportowych;

4) korzystania i bieżącego utrzymania obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej, obsługi księgowej i kosztów badań lekarskich.

3. Z dotacji nie mogą być finansowanie ani dofinansowane wydatki z tytułu:

1) transferu zawodnika z lub do innego klubu sportowego;

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

3) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4) kosztów, które klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,

5) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu.

IV.    Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy gminą a klubem, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX-99/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań sprzyjających upowszechnianiu i rozwijaniu sportu na terenie gminy Baborów.

2. Szczegółowy sposób kontroli i oceny realizacji zadania przez kluby określa umowa.

3. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie kluby przedkładają Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Wzór sprawozdania stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX-99/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań sprzyjających upowszechnianiu i rozwijaniu sportu na terenie gminy Baborów. Sprawozdania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.

V.  Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a, pokój nr 13 (I piętro) na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX-99/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań sprzyjających upowszechnianiu i rozwijaniu sportu na terenie gminy Baborów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2020 r.

VI.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Oferty złożone w trybie ogłoszonego naboru ofert opiniuje Komisja powołana w tym celu przez Burmistrza Gminy Baborów.

2. Przy opiniowaniu ofert w zakresie realizacji zadania Komisja uwzględnia w szczególności:

1) możliwości personalne, techniczne i organizacyjne realizacji zadani przez kluby,

2) zrzeszanie w klubie sportowym osiadającym licencję lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym zawodników, uprawiających określoną dyscyplinę sportową,

3) poziom sportowy, określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych,

4) kalkulację finansową,

5) wiarygodność klubu – na podstawie przedłożonych referencji i zaświadczeń, pochodzących od osób i podmiotów, z którymi klub współpracował przy realizacji zadań publicznych w zakresie sportu,

6) dotychczasowe doświadczenie we współpracy z gminą,

7) przedstawione przez klub możliwości promocji gminy Baborów poprzez sport, w wyniku realizacji proponowanego zadania.

3. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza protokół, który przedkłada Burmistrzowi. protokół zawiera w szczególności propozycje co do wyboru ofert i wysokości dotacji. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków zaplanowanych w budżecie gminy na wspieranie sportu dokonuje Burmistrz w drodze zarządzenia.

4. Wyniki naboru ofert zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie.

5. Z klubem, któremu przyznano dotację, zawiera się na czas realizacji zadania umowę w formie pisemnej.

 

Burmistrz Gminy Baborów

Tomasz Krupa