Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- dz. nr 1589/1 i cz.dz.1613/6 w Baborowie, dz. nr 96 i 104 w Dziećmarowie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 713) Burmistrz Gminy Baborów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości na terenie Gminy Baborów:

- Działka niezabudowana nr 1589/1 o pow. 0,0900 ha położona w Baborowie zapisana w Księdze Wieczystej pod nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne

Wg ewidencji gruntów działka stanowi drogi (dr)

Czynsz dzierżawny wynosi dla w/w działki -54,00 zł brutto rocznie.

Czynsz płatny do 30 września danego roku.

Działka nr 1589/1 w Baborowie oznaczona jest symbolem 1-PUII i stanowi tereny produkcyjno - usługowe obejmujące obiekty produkcyjne, magazynowo – składowe, usługowe w tym usługi logistyczne, rzemiosła.

- część działki nr 1613/6 o pow. 98 m2 z działki o pow. 0,2876 ha zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Moniuszki z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Wg ewidencji gruntów działka stanowi w tej części zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp).
Czynsz dzierżawny dla działki wynosi - 45,00 zł. brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.

Obszar obejmujący działkę nr 1613/6 w miejscowości Baborów oznaczony jest symbolem 1-ZPI, stanowi teren zieleni urządzonej obejmującej :parki, ogrody, zieleńce. Na terenach oznaczonych symbolem 1-ZPI dopuszcza się :
a) urządzenia sportu i rekreacji, ścieżki rowerowe, spacerowe,
b) obiekty małej architektury, np. ławki, zadaszenia, fontanny, pomniki, pergole
c) amfiteatry, muszle koncertowe,
d) ulice wewnętrzne, place postojowe, miejsca parkingowe zlokalizowane przy ciągach komunikacyjnych, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

- działka nr 104 o powierzchni 1,1600 ha położona w Dziećmarowie zapisana w KW nr OP1G/00012232/9 z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Wg ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne (R-III a).

Czynsz dzierżawny dla działki wynosi – 900,00 zł. brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.

Działka nr 104 położona w miejscowości Dziećmarów częściowo jest oznaczona symbolem 2DZ-MNUII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej, częściowo 3DZ-RII i stanowi tereny rolnicze.

- działka nr 96 o powierzchni 1,2700 ha położona w Dziećmarowie zapisana w KW nr OP1G/00012232/9 z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Wg ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne (R-II, R-IIIa).

Czynsz dzierżawny dla działki wynosi – 1000,00 zł. brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku

Działka nr 96 oznaczona jest symbolem RR i stanowi tereny rolnicze.
Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RR, ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – uprawy rolne;
2) dopuszczalne – użytki zielone, zabudowa rolnicza.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza oraz zmiany wysokości podatku VAT powoduje zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowiązuje nowa stawka czynszu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przy ul. Ratuszowej 2A w dniu 29 czerwca 2020 r. na okres 21 dni tj. do dnia 20 lipca 2020 r. oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.baborow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej bip. baborów.

Ponadto informacje o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości w Nowej Trybunie Opolskiej.