Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA I GMINY BABORÓW- dot. cz. dz.1566/1 i1567, 1242/6,dz. 632/36 , 446/1w Baborowie i dz. 526/1 w Suchej Psinie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 713) Burmistrz Gminy Baborów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców następujące nieruchomości na terenie Gminy Baborowie:


- część działki nr 1566/1 o pow. 1086 m2 oraz część działki nr 1567 o pow. 22 m2 zapisanej
w KW Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Opawskiej stanowiące grunt wykorzystywany do działalności gospodarczej innej niż rolnicza.
Wg ewidencji gruntów działka stanowi drogi (dr).

Czynsz dzierżawny dla działki wynosi - 488,00 zł brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

Działka nr 1566/1- częściowo objęta planem i częściowo „Studium”W planie oznaczona częściowo symbolem 16KDD1/2 stanowi tereny ulic publicznych klasy dojazdowej
i częściowo oznaczona symbolem 1-PUIII stanowi tereny produkcyjno- usługowe obejmujące obiekty produkcyjne , w tym z zakresu produkcji spożywczej , przetwórstwa rolno-spożywczego (w tym: wytwórnie pasz, zakłady tłuszczowe), bazy transportowe, naprawy i obsługi sprzętu mechanicznego, w tym maszyn rolniczych, a także obiekty magazynowo -składowe oraz usługowe w tym rzemiosła.

Teren obejmujący działkę nr 1566/1 zlokalizowany w Baborowie oznaczony symbolem 10BA-RI zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu 10BA- RI: Grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Działka nr 1567 częściowo objęta planem i częściowo „Studium”.W planie oznaczona częściowo symbolem 4KDW stanowi tereny ulic wewnętrznych i częściowo oznaczona symbolem 1-EI, stanowi tereny obiektów i urządzeń elektroenergetycznych.
Teren obejmujący działkę nr 1567 zlokalizowany w Baborowie oznaczony symbolem 10BA-RI zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu 10BA- RI: Grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

lokalizacja inwestycji winna uwzględniać ograniczenia wynikające z wymogów ochronny środowiska w tym wymogów stosowania zabezpieczeń przed wprowadzaniem wszelkich substancji i zanieczyszczeń mogących stanowić zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych, zagospodarowania stref technicznych od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, wymaganych odległości od ciągów komunikacyjnych wynikających z przepisów odrębnych a także uwzględniać ograniczenia wynikające ze stref ochrony konserwatorskiej

- działka nr 632/36 o pow. 30 m2 zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Kolejowej stanowiąca grunt wykorzystywany pod ogródek przydomowy.

Wg ewidencji gruntów działka stanowi w tej części zurbaniowane tereny niezabudowane (Bp).

Czynsz dzierżawny dla działki wynosi - 14,00 zł. brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.

Obszar obejmujący w/w działkę oznaczony symbolem4-MWI stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Dopuszcza się m.in. zieleń urządzoną, obiekty małej architektury.


- działka nr 526/1 o pow. 0,1008 ha zapisanej w KW Nr OP1G/00021228/4 położonej w Suchej Psinie stanowiąca grunt wykorzystywany na cele rolnicze.

Według ewidencji gruntów działka stanowi pastwiska trwałe II kl. (PS )

Czynsz dzierżawny dla działki wynosi - 31,00 zł. brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.

Działka nr 526/1 w Suchej Psinie oznaczona symbolem 3SP-MNUII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Przeznaczenie podstawowe dla terenu 3SP-MNUII: Zabudowa mieszkaniowo- usługowa obejmująca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, sportu, biura, gabinety. Ustala się możliwość rozbudowy obiektów obejmujących piekarnie, obiekty dla potrzeb usług weterynaryjnych, zakłady kominiarskie, stolarnie w granicach zainwestowanej działki.


-działka nr 446/1 o powierzchni 0,1260 ha zapisana w KW Nr Op1G/00021222/2 stanowiąca grunt wykorzystywany na cele rolnicze.

Według ewidencji gruntów działka stanowi łąki trwałe (Ł) i grunty orne (R).

Czynsz dzierżawny dla działki wynosi - 52,00 zł. brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.

Działka nr 446/1 oznaczona symbolem 13BA-RI, stanowi tereny rolnicze

Przeznaczenie podstawowe dla powyższych terenów o symbolu 13BA-RI

Grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.


- część działki nr 1242/6 o pow. 33 m2 zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Raciborskiej stanowiąca grunt wykorzystywany pod ogródek przydomowy.

Według ewidencji gruntów działka stanowi tereny mieszkaniowe (B), grunty orne (R IIIa)

Czynsz dzierżawny dla działki wynosi - 15,00 zł brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.

Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego : Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze- adaptacja stanu istniejącego. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI: Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza oraz zmiany wysokości podatku VAT powoduje zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przy ul. Ratuszowej 2A w dniu 25 czerwca 2020 r. na okres 21 dni tj. do dnia 16 lipca 2020 r. oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.baborow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej bip. baborów.

Ponadto informacje o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości w Nowej Trybunie Opolskiej.