Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1714/40 w Baborowie przy ul. Strażaków (pod zabudowę)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1714/40 o powierzchni 0,1749 ha, obręb Baborów, ul. Strażaków, arkusz mapy 3, KW OP1G/00036288/0. Wg ewidencji gruntów działka nr 1714/40 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Strażaków. W ulicy Strażaków przebiega sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna. Przez niewielki fragment działki przebiega kanalizacja deszczowa. Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1714/40 w miejscowości Baborów oznaczony jest symbolem 10-MNII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się: biura, gabinety, usługi sportu i rekreacji, usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, garaże, budynki gospodarcze.

Sprzedaż w drodze przetargu.

Cena nieruchomości 101.290,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT – 23%).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 6 sierpnia 2020 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  16 lipca 2020 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

                              Burmistrz Gminy Baborów

                          Tomasz Krupa