Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1758 w Baborowie przy ul. Wiejskiej

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

 w dniu 8 czerwca 2020 r.

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 1758 o pow. 0,1227 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ul. Wiejska. Wg ewidencji gruntów działka nr 1758 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp); ark. mapy 3. Nieruchomość niezabudowana. Działka nieuzbrojona.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1758 w miejscowości Baborów oznaczony jest symbolem 13-MNUII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Przeznaczenie podstawowe dla terenu – 13-MNUII: tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa, o której mowa powyżej obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, rekreacji, biura, gabinety. Dopuszcza się: usługi gastronomii, obiekty związane z obsługą działalności rolniczej oraz obsługą sprzętu rolniczego, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, budynki gospodarcze, garaże, obiekty małej architektury.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 56.680,00 zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT). Wadium wynosi 5.670,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 roku o godz. 11:30 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do dnia 9 lipca 2020 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Termin zagospodarowania nieruchomości wraz z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z jej nabycia:

 1. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do jej zabudowy w ramach ustaleń wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Baborów w terminie do 6 (sześciu) lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi w terminie do 3 (trzech) lat od daty podpisanie tejże umowy.
 2. W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości, określone w pkt 1, terminy nie ulegają wydłużeniu.
 3. Za rozpoczęcie zabudowy, o której mowa w pkt 1 uważa się wybudowanie fundamentów, a zakończenie, dostarczenie Gminie Baborów zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.
 4. W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1 powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, zwłaszcza przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, wichury, pożar, długotrwałe powyżej 10 dni mrozy poniżej
  10° C, epidemie, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakiekolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, terminy określone w pkt 1 uważa się za zachowane w przypadku ich przesunięcia o okres wystąpienia przeszkód i ich następstw.
 5. Przesuniecie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych w pkt 4 skutkować będzie ustaleniem dodatkowego terminu zabudowy, pod warunkiem zawiadomienia Gminy Baborów w formie pisemnej w terminie 30 dni od ustania przeszkód.
 6. Niedotrzymanie terminów zabudowy, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych wnoszących 10% ceny sprzedaży nieruchomości. Obowiązek ponoszenia kar powstaje po upływie terminów zabudowy wskazanych w umowie. Kary płatne będą
  z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia umowy sprzedaży. Za każdy następny rok zwłoki kara umowna ulegnie zwiększeniu o dalsze 10% ceny sprzedaży nieruchomości, przy czym kary za nieterminowe rozpoczęcie i zakończenie budowy nie kumulują się.
 7. Zobowiązania wynikające z pkt 1-6 zawarte zostaną w oświadczeniu złożonym przez nabywcę do protokołu z przeprowadzonego przetargu oraz w notarialnej umowie sprzedaży.

                                 Z up. Burmistrza

                                  Sekretarz Gminy

                  mgr inż. Wiesław Kozyra