Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy na terenie miasta Baborów- lokal dla najemcy przy ul. Raciborskiej 54/10

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

 

Burmistrz Gminy Baborów

 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o powierzchni 53,50 m2 na IV kondygnacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Raciborskiej 54.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się: trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 5,50 m2 .

Cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu wynosi 72.669,00 zł.

Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce 1242/3 o pow. 0,0184 ha zapisanej w KW OP1G/00028922/8 i posiada udziały w działkach 1242/4 i 1242/5.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 11 lipca 2011 r. oznaczony symbolem 5-MWI- stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem i sposobem jej zagospodarowania.

Na postawie art. 43 ust 1 punkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2014r. zwalnia się od podatku od towarów i usług VAT sprzedaż w/w lokalu.

Z dniem 25 czerwca 2020 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 4 czerwca 2020r. oraz stronach internetowych Urzędu. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.