Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lokal użytkowy - Baborów pl. Dworcowy 1

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU


Burmistrz Gminy Baborów,

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.),
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do najmu:

 

element wykazu art. 35 ust. 2 Ustawy nieruchomość
oznaczenie nieruchomości według księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości
Księga wieczysta OP1G/00030417/2 Działka nr 576/15
powierzchnia nieruchomości 24,10 m2
opis nieruchomości Lokal użytkowy położony w Baborowie przy ul. Plac Dworcowy 1 przeznaczony na działalność - pomieszczenie gospodarcze składające się z jednego pomieszczenia
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania
Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r. ma następujące przeznaczenie: Obszar obejmujący działkę nr 576/15 w Baborowie, oznaczony symbolem 14-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
termin zagospodarowania nieruchomości Rodzaj zawartej umowy np. na czas określony lub nieokreślony.
cena nieruchomości Nie dotyczy
wysokość stawek procentowych opłat z tytułu
użytkowania wieczystego
Nie dotyczy
wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy 2,72 zł/m2 + należny podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
termin wnoszenia opłat opłata miesięczna płatna 14 dni po otrzymaniu faktury
zasada aktualizacji opłat Wysokość stawki czynszu może ulec podwyższeniu proporcjonalnie do wzrostu wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa opolskiego.
informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie Nieruchomość przeznaczona do najmu.
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.


Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przy ul. Ratuszowej 2A w dniu 3 marca 2020 roku na okres 21 dni, oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.baborow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.baborow.pl.


Burmistrz Gminy Baborów
Tomasz Krupa