Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XII Sesja RM - 20 lutego 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 20 LUTEGO 2020 R. O GODZ. 16:00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
ODBĘDZIE SIĘ XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

 

 

Porządek obrad obejmuje:
 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów - projekt uchwały druk nr 144/20

   PDFP-URM-144-20 - zmiana do budżetu na 2020 r..pdf

  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały druk nr 145/20

   PDFP-URM-145-20 - zmiana WPF.pdf

  3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - projekt druk nr 131/20

   PDFP-URM-131-20 - sprzedaż budynku po przedszkolu na ul. Powstańców.pdf

  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i oraz udzielenie bonifikaty - projekt druk nr 137/20

   PDFP-URM-137-20 - lokal mieszkalny Raciborska 54 m 10.pdf

  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – projekt druk nr 138/20

   PDFP-URM-138-20 - lokal użytkowy Plac Dworcowy 1A.pdf

  6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów - projekt druk nr 140/20

   PDFP-URM-140-20 - sprzedaz działek w przetargu - ul. Wiejska.pdf

  7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów – projekt druk nr 141/20

   PDFP-URM-141-20 - sprzedaz działki nr 279 - Tłustomosty.pdf

  8. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia gospodarczego na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu - projekt druk nr 142/20

   PDFP-URM-142-20 - sprzedaż lokalu Plac Dworcowy.pdf

  9. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 146/20

   PDFP-URM-146-20 - dzierżawa na czas nieoznaczony- cz. dz. 1613-6.pdf

  10. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych – projekt druk nr 133/20

   PDFP-URM-133-20 - ekwiwalent dla OSP.pdf

  11. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” - projekt druk nr 132/20

   PDFP-URM-132-20 - kryterium dochodowe - program dożywiania.pdf

  12. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Baborów - projekt druk nr 134/20

   PDFP-URM-134-20 - opłaty za zajęcie pasa drogowego.pdf

  13. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Baborów do partnerstwa i zawarcie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu „Parki i rzemiosła naszych przodków na pograniczu czesko-polskim” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020 - projekt druk nr 139/20

   PDFP-URM-139-20 - partnerstwo czesko - polskie - parki i rzemiosła naszych przodków.pdf

  14. wyrażenia woli - projekt druk nr 143/20

   PDFP-URM-143-20 - wyrażenie woli - zbiornik Włodzienin.pdf

  15. uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów” - projekt druk nr 135/20

   PDFP-URM-135-20 - regulamin czystości i porzadku w Gminie.pdf

  16. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt druk nr 136/20

   PDFP-URM-136-20 - sposób i zakres świadczonych usług za opłatę śmieciową.pdf

  17. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - projekt druk nr 147/20

   PDFP-URM-147-20 - deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

  18. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt druk nr 148/20

   PDFP-URM-148-20 - zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

  19. uchwalenia Statutu Gminy Baborów - projekt druk nr 129A/19

   PDFP-URM-129A-19 - Statut Gminy Baborów.pdf

 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym
 6. Zapytania, wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Kraszewski

 

Baborów, dnia 12 lutego 2020 r.