Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w 2020 roku usług terapeutycznych dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów

Burmistrz Gminy Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, który jest skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej

 w następującym zakresie:

 

„Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2020 roku”

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020 - 1.300 zł.

 

Warunki konkursu:

Oferty wraz z załącznikami na realizację zadania należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2020 roku do godziny 1200  (z adnotacją „"KONKURS Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 2020”) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Ratuszowa 2a lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Baborowie, 48-120 Baborów, ul. Ratuszowa 2a.

Warunki przyznania dotacji:

Podmiot składający ofertę:

 • wykonuje zadanie samodzielnie;
 • posiada własną kadrę i zaplecze do realizacji zadania;
 • zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

Termin i warunki realizacji zadania.

 • Termin: rok 2020.
 • Beneficjenci zadań: osoby niewidome i słabowidzące.
 • Miejsce realizacji zadania: Gmina Baborów.

Tryb i kryteria wyboru oferty.

 

1. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

1) realizacji projektów finansowanych z budżetu Gminy Baborów z innego tytułu;

2) zakupu nieruchomości;

3) kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

4) zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości o wartości początkowej przekraczającej w myśl przepisów podatkowych kwotę, powyżej której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych;

5) działalności politycznej lub religijnej;

6) kosztów świadczeń medycznych, w tym pielęgniarskich i rehabilitacyjnych, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie, ul. Ratuszowa 35 tel. 77 403 69 36. Formularz oferty wraz z informacją o wymaganych załącznikach jest dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.baborow.pl. Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w zakresie zadania jest Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie – Pani Ewa Pruszowska.

2. Oferty złożone w terminie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podlegają procedurze uzupełnienia braków  formalnych.

3. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

2) złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

3) poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

4) uzupełnienia sprawozdania merytorycznego i finansowego.

Po zamieszczeniu w terminie do 14 lutego 2020 r. na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl listy ofert zawierających braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacja może w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy uzupełnić braki formalne. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

4. Oferty, które spełniły warunki formalne oraz zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym, przedstawione są przez Komisję Konkursową do wyboru Burmistrzowi Gminy Baborów.

5. Dokonując oceny ofert bierze się pod uwagę w szczególności:

1) możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;

2) ocenę przewidywanych efektów realizacji zadania;

3) deklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie;

4) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej o zbliżonym charakterze;

5) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

6) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;

7) analizę i ocenę realizacji zadań zleconych wnioskodawcy  w okresie poprzednim;

8) rozliczenie się podmiotu ze środków finansowych otrzymanych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia;

9) wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

6. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany podjęcia decyzji co do rozstrzygnięcia konkursu.

7. Zadanie zlecone będzie na zasadzie dofinansowania w formie wsparcie zadania publicznego.

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy na konkurs wpłynie jedna oferta.

9. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 17 lutego 2020 roku.

O wyborze realizatora zadania wybrany podmiot zostanie powiadomiony pisemnie.

Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Baborów a Podmiotem.

Wzór oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określa załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

10. Informacja o realizacji ww. zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2018 i 2019.

Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów były dofinansowane ze środków publicznych Gminy w wysokości:

- w roku 2018 - 1.300 zł;

- w roku 2019 - 1.300 zł.

Usługi realizował Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Głubczycach.

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Ratuszowa 2a i Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie ul. Ratuszowa 35 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

Baborów, dnia 20 stycznia 2020 r.

BURMISTRZ

Tomasz Krupa

Metryczka
 • wytworzono:
  17-01-2020
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  20-01-2020 10:01
  przez: Wiesław Kozyra
 • zmodyfikowano:
  20-01-2020 11:33
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 150
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl