Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1173/1 w Baborowie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z dnia 25 października 2018 r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z dnia 25 września 2014 r.)

 w dniu 26 listopada 2019 r.

OGŁASZA II USTNY PRZETARG OGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 1173/1 o pow. 0,0130 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ark. mapy 3. Wg ewidencji gruntów działka nr 1173/1 stanowi łąki trwałe (ŁIV). Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1173/1 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 1173/1 oznaczony jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.050,00 zł. Wadium wynosi 110,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny (wąski) kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: 1610/12, 1170 i 1173/2.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14.30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 3 stycznia 2020 r. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

W dniu 11 października 2019 r. odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

                               Burmistrz Gminy Baborów

                          Tomasz Krupa