Przejdź do treści strony WCAG

Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – posiedzenie 27 listopada 2019 r. - godz. 16:00

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informują, że w dniu 27 listopada 2019r. o godz. 16:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

Tematyka posiedzenia:

 1. Spotkanie z radnym Sejmiku Województwa Opolskiego;

 2. Omówienie projektu budżetu na 2020 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej.

 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 1. przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2020 r. - projekt druk nr 119/19;

 2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy
  Baborów – projekt druk nr 121/19;

 3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. - projekt druk nr 123/19;

 4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  oraz ustalenia stawki tej opłaty- projekt druk nr 124/19;

4. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczące Komisji

Jadwiga Kowalczykowska       Irena Biegus