Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ( cz. dz. nr 576/16; 1536/1; 485/11 w Baborowie i dz. nr 253 w Boguchwałowie)

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Baborów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców następujące nieruchomości:

1) część działki o pow.18 m2 z działki 576/16 zapisana w Księdze Wieczystej pod nr
OP1G/00021222/2 położona w Baborowie przy ul. Powstańców – grunt wykorzystywany pod budynek gospodarczy.

Obszar obejmujący działkę nr 576/14 w Baborowie, oznaczony jest symbolem 14-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Dopuszcza się:

 1. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

 2. ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

 3. zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

 4. garaże,

 5. budynki gospodarcze,

 6. rozbudowę istniejących obiektów związanych z obsługą pojazdów mechanicznych

  maksymalną wielkość nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu
  Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki wynosi - 9,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

 

 

2) część działki o pow. 20 m2 z działki 1536/1 położona w Baborowie przy ul. Głubczyckiej- zapisana w Księdze Wieczystej pod nr OP1G/00021222/2, wg ewidencji gruntów stanowiąca drogę (dr) - grunt wykorzystywany pod garaż,

 

Obszar obejmujący działkę oznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów symbolem 4-MWII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 • Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) Dopuszcza się na terenie , o którym mowa:

a) usługi handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych za wyjątkiem terenów o symbolach 28-MWII

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej ,

c) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place o ruchu pojazdów

d) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury ,

e) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

f) garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2,

g) budynki gospodarcze,

h) rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych.

Czynsz dzierżawny wynosi łącznie 10,00 zł. zł. miesięcznie, płatny do 30 dnia danego miesiąca.

3) część działki o pow. 10 m2 z działki 485/11 zapisana w Księdze Wieczystej pod
nr OP1G/00021222/2 położona w Baborowie przy ul. Rynek, wg ewidencji gruntów stanowiąca drogę (dr). – grunt wykorzystywany pod garaż;

Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki wynosi - 5,00 zł. brutto miesięcznie, płatny z góry do 30 dnia każdego miesiąca.

4) część działki o powierzchni 9 m 2 z działki 485/11 zapisana w Księdze Wieczystej pod nr OP1G/00021222/2 położona w Baborowie przy ul. Rynek, wg ewidencji gruntów stanowiąca drogę (dr) – grunt wykorzystywany pod budynek gospodarczy;

Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki wynosi - 4,50 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego roku.

5) część działki o powierzchni 46 m 2 z działki 485/11 zapisana w Księdze Wieczystej pod nr OP1G/00021222/2 położona w Baborowie przy ul. Rynek, wg ewidencji gruntów stanowiąca drogę (dr) – grunt wykorzystywany pod ogródek przydomowy;

Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki wynosi - 7,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego roku.

Obszar obejmujący działkę nr 485/11, oznaczony symbolem 5-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1.1. Dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

c) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

d) garaże,

e) budynki gospodarcze,

f) rozbudowę istniejących obiektów związanych z obsługa pojazdów mechanicznych o maksymalną wielkość nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu.

1.2. Ustala się możliwość rozbudowy istniejących obiektów o funkcji rolniczej, hodowlanej i ogrodniczej oraz budowy nowych leżących w granicach zainwestowanych działek.

1.3. Dla nowych garaży zbiorowych obowiązuje nakaz utrzymania jednolitej formy, geometrii dachu, a ponadto nakaz ujednolicenia materiałów wykończeniowych elewacji.

1.4. Maksymalna wysokość nowo realizowanego budynku w zabudowie pierzejowej nie może być większa niż wysokość istniejącego budynku leżącego bezpośrednio przy granicy działki
z budynkiem nowo realizowanym.

6) działka nr 253 położona położona w Boguchwałowie o powierzchni 0,5000 ha zapisana
w Księdze Wieczystej nr 21640, wg ewidencji gruntów stanowiące grunty orne (R II ) - grunt wykorzystywany na cele rolnicze.

Działka nr 253 oznaczona symbolem 1BO-PUI, stanowi tereny zabudowy produkcyjno- usługowej. Przeznaczenie podstawowe:

Zabudowa produkcyjna, usługowa, bazy, składy, magazyny, usługi logistyczne, biogazownie

Dopuszczenie:

 1. Obiekty zaplecza socjalnego, budynki pomocnicze dla obsługi funkcji określonej powyżej,

 2. Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym indywidualne oczyszczalnie ścieków,

 3. Drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu,

 4. Garaże,

 5. Zieleń urządzoną,

Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki wynosi - 125,00zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego roku.

 

Zmiana wysokości podatku VAT oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów i budynków w powoduje zmianę wartości stawek czynszu brutto.

 

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni tj. do dnia 3 grudnia 2019 r. oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego.