Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - X Sesja RM - 29 października 2019 r.

 

w dniu 29 października 2019 r. o godz. 16:00

 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

 

odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Baborowie

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów - projekt druk nr 115/19

   PDFP-URM-115-19 - zmiana do budżetu na 2019 r..pdf

  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 116/99

   PDFP-URM-116-19 - zmiana WPF.pdf

  3. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baborów na lata 2019-2022 - projekt druk nr 108/19

   PDFP-URM-108-19 - przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019 - 2022.pdf

  4. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów” - projekt druk 105/19

   PDFP-URM-105-19 - zmiana regulaminu czystości i porządku w Gminie.pdf

  5. stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Baborowie - projekt druk nr 107/10

   PDFP-URM-107-19 - stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum.pdf

  6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów – projekt druk nr 109/19

   PDFP-URM-109-19 - sprzedaż budynku po przedszkolu na ul. Powstańców.pdf

  7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty – projekt druk nr 110/19

   PDFP-URM-110-19 - zgoda na sprzedaz lokalu i udzielenie bonifikaty - Moniuszki 15m1.pdf

  8. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 111/19

   PDFP-URM-111-19 - dzierżawa na czas nieokreślony - Baborów Powstańców.pdf

  9. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat - projekt druk nr 112/19

   PDFP-URM-112-19 - dzierżawy na czas do 3 lat.pdf

  10. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S. A. - projekt druk nr 113/19

   PDFP-URM-113-19 - nabycie prawa użytkowania wieczystego działki od PKP.pdf

  11. zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej - projekt druk nr 114/19

   PDFP-URM-114-19 - zmiana opłaty targowej - inkasenci.pdf

  12. określenia stawek podatku od nieruchomości - projekt druk nr 117/19

   PDFP-URM-117-19 - podatek od nieruchomości.pdf

  13. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Głubczycach na kadencję w latach 2020-2023 - projekt druk nr 118/19 - (głosowanie tajne)

   PDFP-URM-118-19 - wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Głubczycach.pdf

 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, w tym analiza oświadczeń majątkowych radnych
 5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym,w tym analiza oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi
 6. Zapytanie, wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Kraszewski

Baborów, dnia 22 października 2019 r.