Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/30 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)

            Baborów, 2019-10-08

        

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 30 września 2019 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1309/30 o powierzchni 0,0023 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2.000,00 zł

Kwota wadium: 200,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2.020,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwadzieścia złotych brutto).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Ewa Stępień. 

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 15 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

                                                            Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                          Ewa Samotyj