Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dodatkowy nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na II półrocze 2019 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW
W SPRAWIE DODATKOWEGO NABORU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI
ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW
SPRZYJAJĄCYCH UPOWSZECHNIANIU I ROZWIJANIU SPORTU
NA TERENIE GMINY BABORÓW W II PÓŁROCZU 2019 r.

 

I.  Rodzaj zadania: tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez realizację następującego celu publicznego:

1) zwiększenie mieszkańcom gminy Baborów dostępności do różnorodnych form aktywności sportowej;

2) osiąganie wysokich wyników sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportu;

3) poprawa kondycji fizycznej mieszkańców gminy;

4) promocja sportu i aktywnego trybu życia.

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 r.: 95 000,00 zł, w tym w II półroczu 2019 r. – 47 500,00 zł, z czego w dodatkowym naborze:

- 15 815,00 zł dla klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach piłki nożnej.

III.  Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotację celową mogą otrzymać kluby sportowe:

1) działające na terenie Gminy Baborów;

2) szkolące zawodników w grach indywidualnych i zespołowych;

3) biorące udział w rozgrywkach w ramach współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie sportu;

4) niedziałające w celu osiągnięcia zysku i zrzeszające zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową.

2. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków z tytułu:

1) udziału w rozgrywkach sportowych prowadzonych przez uprawniony związek sportowy;

2) zakupu sprzętu sportowego, wody mineralnej oraz artykułów medycznych;

3) udziału lub organizowania zawodów i turniejów sportowych;

4) korzystania i bieżącego utrzymania obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej, obsługi księgowej i kosztów badań lekarskich.

3. Z dotacji nie mogą być finansowanie ani dofinansowane wydatki z tytułu:

1) transferu zawodnika z lub do innego klubu sportowego;

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

3) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4) kosztów, które klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;

5) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu.

IV.    Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy gminą a klubem, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX-99/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań sprzyjających upowszechnianiu i rozwijaniu sportu na terenie gminy Baborów.

2. Szczegółowy sposób kontroli i oceny realizacji zadania przez kluby określa umowa.

3. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie kluby przedkładają Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Wzór sprawozdania stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX-99/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań sprzyjających upowszechnianiu i rozwijaniu sportu na terenie gminy Baborów. Sprawozdania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.

V.  Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie,  ul. Ratuszowa 2a, pokój nr 13 (I piętro) na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX-99/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań sprzyjających upowszechnianiu i rozwijaniu sportu na terenie gminy Baborów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2019 r. do godz. 12:00.

VI.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Oferty złożone w trybie ogłoszonego naboru ofert opiniuje Komisja powołana w tym celu przez Burmistrza Gminy Baborów.

2. Przy opiniowaniu ofert w zakresie realizacji zadania Komisja uwzględnia w szczególności:

1) możliwości personalne, techniczne i organizacyjne realizacji zadani przez kluby;

2) zrzeszanie w klubie sportowym osiadającym licencję lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym zawodników, uprawiających określoną dyscyplinę sportową;

3) poziom sportowy, określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych;

4) kalkulację finansową;

5) wiarygodność klubu – na podstawie przedłożonych referencji i zaświadczeń, pochodzących od osób i podmiotów, z którymi klub współpracował przy realizacji zadań publicznych w zakresie sportu;

6) dotychczasowe doświadczenie we współpracy z gminą;

7) przedstawione przez klub możliwości promocji gminy Baborów poprzez sport, w wyniku realizacji proponowanego zadania.

3. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza protokół, który przedkłada Burmistrzowi. protokół zawiera w szczególności propozycje co do wyboru ofert i wysokości dotacji. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków zaplanowanych w budżecie gminy na wspieranie sportu dokonuje Burmistrz w drodze zarządzenia.

4. Wyniki naboru ofert zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie.

5. Z klubem, któremu przyznano dotację, zawiera się na czas realizacji zadania umowę w formie pisemnej.

Burmistrz Gminy Baborów

Tomasz Krupa

ZARZĄDZENIE NR OW-76/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w II półroczu 2019 r. oraz w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert


 

ZARZĄDZENIE NR OW-84/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
(piłki nożnej) w II półroczu 2019 r. – dodatkowy nabór