Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy- dz. na ul. Krakowskiej, Kolejowej

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości:

1.Część działki o pow. 55 m z działki 137/4 o pow. 0,0403 ha położonej w Baborowie  przy ul. Krakowskiej zapisanej w Księdze Wieczystej
nr OP1G/00021222/2. Według ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane( Bp). Dzierżawa gruntu przeznaczona  pod ogródek przydomowy.
Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki  wynosi  - 9,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego  roku.
Działka nr 137/4 w Baborowie, oznaczona jest symbolem 12-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

2.Działka niezabudowana nr 632/42 o pow. 28 m2 położona w Baborowie przy ul. Kolejowej zapisana w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2. Według ewidencji gruntów stanowi  zurbanizowane tereny niezabudowane( Bp).
Dzierżawa gruntu przeznaczona  pod garaż.
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 14,00 zł brutto miesięcznie.
Czynsz płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów  uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie .  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nr 632/42 oznaczony jest symbolem 4-MWI i stanowi obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dopuszcza się : usługi handlu, gastronomii, infrastruktury  technicznej, garaże (zakaz  obiektów tymczasowych).

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości stawek stawek czynszu oraz podatku od towarów i usług. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowiązuje nowa stawka czynszu.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 4 lipca 2019r.,w prasie oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.