Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 30 maja 2019 r.

PROTOKÓŁ Nr VI/2019
z VI Sesji Rady Miejskiej w Baborowie

 

Obrady rozpoczęto 2019-05-30 o godz. 16:03:21, a zakończono o godz. 17:53:29 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

1.      Roman Kraszewski

2.      Wojciech Śliwiński

3.      Kamila Bartman

4.      Irena Biegus

5.      Marian Bliźnicki

6.      Dorota Fitzoń

7.      Michalina Jakubowska

8.      Jadwiga Kowalczykowska

9.      Kazimierz Morys

10.  Jarosław Ronczka

11.  Wiesław Sobczyk

Oraz Burmistrz Gminy Baborów Tomasz Krupa, Sekretarz Gminy Wiesław Kozyra, kierownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

 

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad (16:03:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kraszewski otworzył VI  sesję Rady Miejskiej w Baborowie.
Powitał wszystkich obecnych na sesji.
Poinformował, że w obradach  uczestniczy 11 radnych na 15 stanowiących skład i Rada może podejmować prawomocne decyzje, uchwały.

Przewodniczący zawnioskował o zmianę porządku  poprzez  wprowadzenie  pkt 73a/19  i 74a/19. wyżej zaproponowaną zmianę.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (16:10:00)

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji (16:11:00)

Wyniki imienne:

·         ZA (10):
Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Roman Kraszewski, Wiesław Sobczyk, Jarosław Ronczka, Kamila Bartman

·         BRAK GŁOSU(1):
Marian Bliźnicki,

Rada Miejska przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji tj. 27 marca 2019 r.


3. Podjęcie uchwał: (16:11:00)

       a. podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów - druk nr 73/19 (16:11:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:12:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11

Nastąpiła zmiana quorum (16:12:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

1.      Dagmara Fryzel-Kalita

projekt uchwały - druk nr 73a/19 (16:16:00) - zał. nr 2 do protokołu

Opinia Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego -pozytywna

Skarbnik Gminy Irena Jazłowiecka  poinformowała o zmianach do budżetu jakie wyniknęły   od posiedzenia Komisji.

Przewodniczący RM z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę

Wyniki imienne:

·         ZA (12):
Roman Kraszewski, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Dagmara Fryzel-Kalita, Wojciech Śliwiński, Jarosław Ronczka, Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Marian Bliźnicki, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotowa uchwałę nr VI-74/19, która stanowi zał. nr 3 do protokołu.

       b. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - druk nr 74/19 (16:16:00)

projekt uchwały - druk nr 74a/19 (16:17:00)- zał. nr 4 do protokołu.

Opinia Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego -pozytywna

Skarbnik Gminy Irena Jazłowiecka  poinformowała o zmianach do budżetu jakie wyniknęły   od posiedzenia Komisji.

Przewodniczący RM z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę

Wyniki imienne:

·         ZA (12):
Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Marian Bliźnicki, Irena Biegus, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Kazimierz Morys, Dagmara Fryzel-Kalita

     

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotowa uchwałę nr VI-75/19, która stanowi zał. nr 5 do protokołu.

  c. podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Baborów instrumentem płatniczym - druk nr 66/19 (16:18:00)

projekt uchwały - druk nr 66/19 (16:18:00)- zał. nr 6 do protokołu.

Opinia Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego -pozytywna

Przewodniczący RM z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę

Wyniki imienne:

·         ZA (12):
Dagmara Fryzel-Kalita, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk, Irena Biegus

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotowa uchwałę nr VI-76/19, która stanowi zał. nr 7 do protokołu.

       d. podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Baborów - druk nr 68/19 (16:18:00)

projekt uchwały - druk nr 68/19 (16:19:00)- zał. nr 8 o protokołu

Opinia Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego -pozytywna

Przewodniczący RM z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę

Wyniki imienne:

·         ZA (12):
Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Dagmara Fryzel-Kalita, Marian Bliźnicki, Dorota Fitzoń, Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotowa uchwałę nr VI-77/19, która stanowi zał. nr 9 do protokołu.

  e. podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 75/19 (16:19:00)

projekt uchwały - druk nr 75/19 (16:20:00)- zał. nr 10 do protokołu

Opinia Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego -pozytywna

Przewodniczący RM z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę

Wyniki imienne:

·         ZA (12):
Wojciech Śliwiński, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Roman Kraszewski, Jarosław Ronczka, Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys

   

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotowa uchwałę nr VI-78/19, która stanowi zał. nr 11 do protokołu.

  f. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baborów od dnia 1 września 2019 roku - druk nr 67/19 (16:20:00)

projekt uchwały - druk nr 67/19 (16:21:00)- zał. nr 12 do protokołu

Opinia Komisji  Oświaty, Zdrowia i Porządku  Publicznego- pozytywna

Przewodniczący RM z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę

Wyniki imienne:

·         ZA (12):
Jarosław Ronczka, Wojciech Śliwiński, Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Marian Bliźnicki, Irena Biegus, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Dorota Fitzoń, Dagmara Fryzel-Kalita, Michalina Jakubowska

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotowa uchwałę nr VI-79/19, która stanowi zał. nr 13 do protokołu.

g. podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baborowie - druk nr 64/19 (16:21:00)

projekt uchwały - druk nr 64/19 (16:22:00)- zał. nr 14 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna

Przewodniczący RM z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę

Wyniki imienne:

·         ZA (12):
Roman Kraszewski, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Marian Bliźnicki, Kamila Bartman, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotowa uchwałę nr VI-80/19, która stanowi zał. nr 15 do protokołu.

 h. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Baborów - druk nr 65/19 (16:22:00)

projekt uchwały - druk nr 65/19 (16:24:00)- zał. nr 16 do protokołu

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna

Przewodniczący RM z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę

 Wyniki imienne:

·         ZA (11):
Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Kamila Bartman, Wiesław Sobczyk, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Marian Bliźnicki

·         WSTRZYMUJE SIĘ (1):
Dagmara Fryzel-Kalita

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotowa uchwałę nr VI-81/19, która stanowi zał. nr 17 do protokołu

       i. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - druk nr 69/19 (16:25:00)

projekt uchwały - druk nr 69/19 (16:26:00)- zał. nr 18 do protokołu

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna

Przewodniczący RM z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę

Wyniki imienne:

·         ZA (12):
Dorota Fitzoń, Jarosław Ronczka, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska, Roman Kraszewski, Wiesław Sobczyk, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Michalina Jakubowska, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Dagmara Fryzel-Kalita

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotowa uchwałę nr VI-82/19, która stanowi zał. nr 19 do protokołu

       j. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 - druk nr 70/19 (16:26:00)

projekt uchwały - druk nr 70/19 (16:27:00)- zał. nr 20 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna

Przewodniczący RM z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę

Wyniki imienne:

·         ZA (12):
Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Marian Bliźnicki, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Dorota Fitzoń, Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Dagmara Fryzel-Kalita

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotowa uchwałę nr VI-83/19, która stanowi zał. nr 21 do protokołu

k. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii „Powiatu Głubczyckiego” - druk nr 72/19 (16:27:00)

projekt uchwały - druk nr 72/19 (16:27:00)- zał. nr 22 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna

Przewodniczący RM z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę

Wyniki imienne:

·         ZA (12):
Roman Kraszewski, Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotowa uchwałę nr VI-84/19, która stanowi zał. nr 23 do protokołu.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym (16:28:00)

- brał udział w obchodach święta szkoły w Baborowie;

- uczestniczył   w oględzinach pomieszczeń w Rakowie  w celu przyszłych planów dot. utworzenia Przedszkola w Rakowie;

- uczestniczył w spotkaniu w Komendzie Państwowej  Powiatowej Straży Pożarnej
w Głubczycach,  gdzie ustalono ramy współpracy o finansowania,

- brał udział w Śląskim Oddziale Straży Granicznej  w Raciborzu  w celu omówienia  możliwości pozyskania samochodu.

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym (16:32:00)

Burmistrz przedstawił sprawozdanie o pod4ejmowanych działaniach w okresie miedzysesyjnym.

03.04.2019r. Udział w Gali „Opolska Marka”, która odbyła się w Filharmonii Opolskiej. Wyróżnienie zdobył  pan Tomasz Szypuła.

05.04.2019r. Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu w sprawie oświaty

10.04.2019r. Omówienie z przedstawicielami poszczególnych samorządów funkcjonowania klastra energetycznego Powiatu Głubczyckiego

11.04.2019r. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – działania inwestycyjne

15.04.2019r. Udział w Galii „15 lat Opolskiej Wsi w Unii Europejskiej”. Wyróżnienie dla pani Jadwigi Kowalczykowskiej.

16.04.2019r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Euroregionu Silesia

25.04.2019r. Rozprawa w Sądzie Rejonowym w Głubczycach dot. spraw informatycznych w Urzędzie Miejskim w Baborowie,

29.04.2019r. Spotkanie w sprawie utworzenia osiedla mieszkaniowego przy ul. Klonowej z właścicielami działek prywatnych

02.05.2019r. Spotkanie z Panem Andrzejem Wawrzynkiem Wójtem Gminy Pietrowice Wielkie

13.05.2019r. Rozpoczęcie programu „MAŁY RATOWNIK”

14.05.2019r. Spotkanie Euroregion Silesia, Spotkanie wyborcze Raków

15.05.2019r. Spotkanie wyborcze Boguchwałów

21.05.2019r. Spotkanie wyborcze Dzielów

22.05.2019r. Spotkanie wyborcze Babice

23.05.2019r. Spotkanie wyborcze Sułków, Omówienie problemów dot. dróg powiatowych z Radnymi Powiatowymi z terenu Gminy Baborów, Spotkanie z przedstawicielami KRUS oddział Głubczyce

28.05.2019r. Spotkanie wyborcze Szczyty.

29.05.2019r. Oględziny drogi w Rakowie w zakresie jej odwodnienia.

Radna M.Jakubowska – zapytała radnego Powiatu o przetarg na przycinkę drzew przy ulicach  powiatowych

Radny Powiatu Artur Czechowicz – stwierdził, że drzewa były przycinane w 2013r. i są pilne do wycięcia . Do 15.10 każdego roku jest okres lęgowy ptaków i nie można przycinać drzew. Zgodne z zapewnieniem Starosty i Wicestarosty, że temat w 2019r. będzie załatwiony.

Przew.RM – stwierdził, żeby Zarząd Powiatu udzielił zapewnienia na piśmie.

Radny M.Bliźnicki, J.Kowalczykowska – zwrócili uwagę na bardzo zły stan dróg powiatowych, niebezpieczeństwo na zakrętach po ulewnych opadach deszczu np. w Babicach  oraz nieskuteczną formę łatania, która jest na krótko i nie sprawdza się. Zwróciła uwagę na potrzebę koszenia poboczy, czyszczenia rowów,które są zamulone.

Radny Powiatu – stwierdził, że jest to jedyna metoda może nie najskuteczniejsza, ale tylko  taka może być wykonywana z uwagi na środki finansowe. Poinformował, że priorytetem dla Starostwa jest droga Tłustomosty- Kietrz. Wskazał, że rowów Powiat posiada bardzo dużo i niemal wszystkie wymagają pogłębienia  Koszenie poboczy będzie  PKS rozpoczął już prace i sukcesywnie będą obkaszane pobocza. Nadmienił o możliwości użyczenia przez Starostwo koparki z operatorem, a mieszkańcy musieliby zabezpieczyć sprzęt do wywiezienia   urobku.

Radny M.Bliźnicki – zwrócił  uwagę na  nieczynne przepusty, które są większości powodem zalań  na drogach.

Radna D.Fryzel-Kalita – zapytała o termin wykonania całościowego remontu drogi Czerwonków – Księże Pole.

Radny Powiatu – stwierdził, że obecnie nie ma kontynuacji tego remontu w budżecie.

6. Zapytania, wolne wnioski (16:43:00)

 Radna D.Fitzoń – zapytała czy dwie działki gminne niedaleko przepompowni będą wykoszone, w najbliższym czasie ma być położony asfalt i należy pamiętać, że są dwie poważne awarie sieci wodociągowej

Burmistrz Gminy – stwierdził, że dodatkowo nic nie będzie wykaszane z uwagi na brak środków finansowych, sprawa  będzie rozwiązana  po zakończeniu przepięcia.

Radna D.Fryzel-Kalita – zapytała czy są jakieś ustalenia odnoście dojazdów z Księżego Pola do Raciborza

Burmistrz Gminy – poinformował, że do końca tygodnia pójdzie informacja do szkoły, sołectw, by zgłaszano zapotrzebowanie  i wówczas będzie zaproponowany rozkład jazdy 
od 1 października i możliwość  przewozów.

Radny W.Sobczyk – zapytał, dlaczego  nie może być w sołectwach tworzonych piaskownic

- na placu zabaw na Osiedlu Czerwonków od strony pól jest bardzo zniszczona siatka o ostrych krawędziach, która stważa niebezpieczeństwo dla dzieci. Czy można coś zrobić w kierunku jej usunięcia.

Burmistrz – odpowiedział, że przepisy obligują do odpowiedniego utrzymania piaskownic co pociąga za sobą określone utrzymania piaskownic. Jednak, jeżeli rada sołecka  zobowiąże się do ponoszenia  odpowiedzialności za stan piaskownicy to nie widzi przeszkód, aby taka  powstała.
Pracownice UM w dniu dzisiejszym były na inwentaryzacji placów zabaw i będzie  z nimi tym  rozmawiał.
Nadmienił o wydaniu Echa Baborowa w czerwcu

Przew. RM – poruszył problem niesprawnego monitoringu w ZSO w Baborow

Dyr. ZSP – poinformowała, że zostało złożone pismo  do Gminy o zakup rejestratora.

Wiceprze. W. Śliwiński – zapytał , czy w szkole  na przerwach są pełnione dyżury

Dyr. ZSP – zapewniła, ze są plany dyżurów

7. Zakończenie obrad (17:53:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przew. RM zamknął obrady VI sesji RM.

Zakończono sesję (17:53:29)