Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 2/5 w Baborowie

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH
 DO SPRZEDAŻY

Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o pow. 53,10 m2  na III kondygnacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Raciborskiej 2/5.
Na układ funkcjonalny lokalu składają się : kuchnia, dwa pokoje, przedpokój, łazienka z wc.
Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy o powierzchni użytkowej 4,00m2
Cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu działki  wynosi 66.615 zł.
Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1277 o pow. 0,0460 ha zapisanej w KW OP1G/00024065/4.
Zgodnie ze „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych  miasta Baborowa” uchwaloną przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. Obszar obejmujący działkę nr 1277, oznaczony symbolem 10-MWII, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych
i komercyjnych.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.

Z dniem 21 czerwca 2019r., upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 30 maja 2019 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety.