Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Informacja dla dotychczasowych użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy z dniem 1 stycznia 2019 r. stali się właścicielami tych gruntów

 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Burmistrz Gminy Baborów na podstawie obowiązującej ustawy zobowiązany jest do wydania zaświadczenia z urzędu (nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia) albo na wniosek właściciela (w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku) lub  na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu (w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku) potwierdzającego przekształcenie oraz informacji o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej. Za wydanie zaświadczania na wniosek właściciela pobiera się opłatę skarbową w wysokości  50 zł.

Zaświadczenie stanowi podstawę do ujawnienia w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków prawa własności gruntów oraz stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości. Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat sądowych.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela tj. Gminy Baborów opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Opłata jest wnoszona w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.
Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Gminie Baborów na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej, Gmina Baborów  wyda zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załączy do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenie o opłatę.

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobrana zostanie opłata stała w wysokości:

- 250 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej

- 75 zł w pozostałych przypadkach.

Szczegółowy tryb i zasady postępowania w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów określa powołana ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 poz. 1716 z późn.zm.)

Informacje udzielane Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów  w pok. nr 11 i telefonicznie pod nr 77 4036980

Wzory oświadczeń i wniosków dostępne są na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju  oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie pok. Nr 11.